Топ теги:
Попередження

Паспорт_бюджетної_програми_0215061

12 Листопада 17:10
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Коростенської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету )
04.11.2021 р. № 9п
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік (у новій редакції)
1. 0200000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0215061 5061   0810 Забезпечення діяльності центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` Коростенської міської територіальної громади та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 06563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2970400 гривень , у тому числі загального фонду – 2970400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
– Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
– Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
– Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік” із змінами;
– Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами;
– Закон України від 24.12.1993р. №3808-ХІІ “Про фізичну культуру і спорт” із змінами;
– Закон України від 24.03.1995р. №108/95-ВР “Про оплату праці” зі змінами;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 “Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядіві коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”  із змінами;
– Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №77  “Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки”  із змінами.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення. Сприяння розширенню мережі спортивних споруд та зміцненню матеріально-технічної бази спортивних закладів
7. Мета бюджетної програми
Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення. Сприяння розширенню мережі спортивних споруд та зміцненню матеріально-технічної бази спортивних закладів
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності центрів здоров’я населення “Спорт для всіх”  Коростенської міської територіальної громади та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 2 970 400 0 2 970 400
Усього 2 970 400 0 2 970 400
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма розвитку фізичної культури і спорту Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 2 916 361 0 2 916 361
2 Програма “Молодь Коростенської міської територіальної громади” на 2021-2025 роки 30 000 0 30 000
3 Програма розвитку земельних відносин у Коростенській міській територіальній  громаді на 2017-2021 роки 24 039 0 24 039
Усього 2 970 400 0 2 970 400
11. Результативні показники бюджетної програми

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються  безпосередньо ЦФЗН “Спорт для всіх” од. календарний план 115,00 0,00 115,00
 кількість штатних працівників ЦФЗН “Спорт для всіх” осіб штатний розпис 18,00 0,00 18,00
 кількість спортивних клубів ЦФЗН “Спорт для всіх”, на проведення капітального ремонту яких надається фінансова підтримка з бюджету од. розрахункові дані 0,00 0,00 0,00
2 продукту
кількість учасників заходів, які здійснюються  безпосередньо ЦФЗН “Спорт для всіх” од. календарний план 11 900,00 0,00 11 900,00
3 ефективності
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН “Спорт для всіх” грн. розрахункові дані 7 846,76 0,00 7 846,76
 середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання одного спортивного клубу ЦФНЗ “Спорт для всіх” грн. розрахункові дані 0,00 0,00 0,00
середні витрати на  проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН “Спорт для всіх” грн. розрахункові дані 568,78 0,00 568,78
4 якості
динаміка** кількості учасників заходів ЦФЗН “Спорт для всіх”, порівняно з минулим роком відс. розрахункові дані 225,00 0,00 225,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних клубів ЦФЗН “Спорт для всіх” відс. розрахункові дані 0,00 0,00 0,00
динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів, які здійснюються  безпосередньо ЦФЗН “Спорт для всіх”,  порівняно з минулим роком відс. розрахункові дані 162,00 0,00 162,00
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Начальник фінансового управління Людмила БАРДОВСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
04.11.2021 р.
М.П.

 

Чат-бот Гаряча лінія