Топ теги:
Попередження

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегічного плану розвитку Коростенської міської територіальної громади до 2030 року

3 Листопада 16:15

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

 проєкту Стратегічного плану розвитку Коростенської міської територіальної громади до 2030 року

 

 1. Замовник стратегічної екологічної оцінки

Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради (вулиця Грушевського, 22, м. Коростень, 11501)

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Відповідно до пункту 3 розділу першого статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документами державного планування є стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Стратегічний план розвитку Коростенської міської територіальної громади до 2030 року (далі – Стратегія) є документом державного планування місцевого рівня.

Основними цілями Стратегії є розробка та впровадження заходів, направлених на економічне зростання та, як наслідок, підвищення конкурентоспроможності громади, включаючи вдосконалення механізмів управління розвитком громади, підвищення інвестиційної привабливості та інноваційної активності, забезпечення ефективного функціонування інженерно-транспортної та комунальної інфраструктури, проведення цілеспрямованої містобудівної політики, дотримання високих екологічних стандартів, доступності широкого спектра соціальних послуг, забезпечення комфортних умов життя та загального підвищення добробуту населення.

Стратегічні цілі Стратегії:

 1. Підвищення конкурентоспроможності галузей економіки на засадах смарт спеціалізації
 2. Підвищення якості рівня життя та забезпечення охорони довкілля
 3. Розвиток людського потенціалу та соціальна інфраструктура

Стратегія розроблена на середньостроковий період і є плановим документом соціально-економічного розвитку Коростенської міської територіальної громади до 2030 року. Стратегія розроблялась згідно із заходами цільових галузевих програм, затверджених Коростенською міською радою, відповідно до завдань та положень державних та обласних програм і стратегій розвитку, зокрема:

 • Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 року №695;
 • Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням обласної ради від 18.12.2019 року №1722 із змінами від 24.12.2020 року №16;
 • Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року, затвердженого рішенням обласної ради від 27.05.2021 року №67;
 • Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 року №932 (зі змінами);
 • Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Україні від 31.03.2016 року №79 (зі змінами).
 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Проєкт Стратегії передбачає розроблення переліку основних соціально-економічних завдань, етапів та механізмів їх реалізації з метою досягнення оперативних цілей, які, в свою чергу, забезпечують досягнення стратегічних цілей.

Усі заходи, передбачені Стратегією, відповідно до ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», зокрема п. 2 (перша категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля) та п.3 (друга категорія видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля), серед інших включають проєкти, які підлягають обов’язковій процедурі оцінки впливу на довкілля та здоров’я населення до прийняття рішення про провадження планової діяльності.

 1. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) передбачається оцінка ймовірних наслідків реалізації Стратегії, зокрема для таких складових довкілля:

 • атмосферне повітря;
 • водні ресурси;
 • земельні ресурси;
 • біорізноманіття;
 • наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом

На території громади розташовані 9 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 2738,3 га. У процесі здійснення СЕО передбачається розглядання ймовірних наслідків для зазначених територій.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонні наслідки при реалізації Стратегії для довкілля, у тому числі здоров’я населення, відсутні.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Оскільки Стратегія ґрунтується на пріоритетних для громади соціально-економічних завданнях та механізмах з їх реалізації, у тому числі у сферах дорожньо-транспортної інфраструктури, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, туризму та рекреації, містобудування та  землеустрою, тощо, а також містить основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку громади на середньостроковий період до 2030 року, на основі яких визначаються показники бюджету територіальної громади, виправданими альтернативами за умови незатвердження Стратегії є виключне розроблення та затвердження окремих цільових програм громади.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час проведення СЕО для підготовки звіту передбачається застосування:

 • статистичного аналізу тенденцій змін стану довкілля (за наявності інформації) на основі:
 • статистичної інформації щодо стану довкілля та здоров’я населення;
 • даних моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.);
 • інформації щодо водних об’єктів на території Коростенської громади;
 • інформації, яка міститься в інших нормативно-законодавчих актах і має відношення до проєкту Стратегії;
 • іншої доступної інформації.
 • аналітичних методів аналізу інформації на основі:
 • збору інформації про поточний стан навколишнього середовища;
 • порівняльний аналіз джерел забруднення та аналіз тенденцій розвитку окремих галузей (сфер діяльності);
 • оцінка ймовірних наслідків впливу.
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей та можливого впливу на здоров’я населення.
 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля та здоров’я населення, визначені законодавством, зокрема Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку відповідно до п. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» міститиме з урахуванням змісту і рівня деталізації Стратегії, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі Стратегії, її зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо Стратегію не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються Стратегії, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними  даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються Стратегії, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки Стратегії;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання Стратегії;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Стратегії для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО проєкту Стратегії подаються до Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради з темою листа «До заяви про визначення обсягу СЕО» (вулиця Грушевського,22, м.Коростень, 11501, контактний телефон – (04142) 41020, електронна пошта – ekonomika@korosten-rada.gov.ua).

Відповідальні особи:

Начальник відділу місцевого економічного розвитку управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради – Лискова Наталя Анатоліївна (контактні дані: електронна пошта ekonomika@korosten-rada.gov.ua, телефон (04142) 41020).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО в двох друкованих засобах масової інформації (з 05.11.2021 року по 19.11.2021 року включно). Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.

Управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

 

 

Чат-бот Гаряча лінія