Топ теги:
Попередження

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки документу державного планування “Програма розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки”

4 Листопада 11:56

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

документу державного планування

Програма розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки

 

 1. Замовник СЕО та виконавець

Замовник – Коростенська міська рада, 11500 м. Коростень, Житомирської області, вул. Грушевського, 22, тел./факс: (04142) 5-00-00, general_department@korosten-rada.gov.ua.

Виконавець – Управління земельних відносин та комунальної власності, 11500, м. Коростень, Житомирської області, вул. Грушевського, 22, land_ownership@korosten-rada.gov.ua.

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Програма розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня та відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО).

Програма розроблена з метою створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, забезпечення комплексного розвитку земельних відносин, які сприятимуть підвищенню ефективності використання земельних ділянок комунальної власності на території Коростенської міської  територіальної громади, задоволенню соціально-економічних потреб населення та збільшення надходжень до бюджету Коростенської міської територіальної громади.

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів у підготовку Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території громади.

Програма розроблена з урахуванням завдань та положень інших документів, зокрема Земельного кодексу України, законів України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про Державний земельний кадастр», «Про оцінку земель», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про житлово-комунальні послуги» та інших законодавчих та нормативно-правових актів.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Напрями діяльності Програми реалізуються через планування та здійснення конкретних заходів. Відповідно до ст..3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», оцінці підлягають заходи Програми, які відносяться до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає сільське господарство, лісівництво та водне господарство, а саме:

сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення (якщо нове призначення відноситься хоча б до одного виду діяльності, зазначеного у частинах другій та третій статті 3 зазначеного Закону) та зміна цільового призначення особливо цінних земель.

Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля. Оскільки на час подання цієї Заяви Програма перебуває в розробці і перелік заходів Програми може бути скоригований під час розробки, то детальний перелік заходів, щодо яких має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля, буде визначено під час СЕО Програми, із врахуванням громадських обговорень, консультацій з органами державної влади.

 1. Ймовірні наслідки.

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування Програми розвитку земельних відносин Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки, зокрема, мають бути оцінені наслідки за основними напрямами: – охорона і раціональне використання природних ресурсів (водні ресурси, ґрунти, фауна, флора); – охорона атмосферного повітря, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок).

б) для територій з природоохоронним статусом:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки за основними напрямами: охорона і раціональне використання природних ресурсів (фауна, флора) на територіях з природоохоронним статусом.

Можливі наслідки для територій із природоохоронним статусом, такі як забруднення грунтів, поверхневих та грунтових вод внаслідок інтенсивної господарської діяльності. Можлива подальша евтрофікація водних об’єктів, спричинена міграцією хімічних речовин зі сільськогосподарських угідь, забруднення грунтів пестицидами. Вірогідна подальша фрагментація природних біотопів внаслідок сільськогосподарської діяльності. Детально вплив зазначених факторів буде вивчатись під час аналізу проєкту Програми.

На території Коростенської міської територіальної громади присутні наступні природоохоронні території: об’єкт Смарагдової мережі UA0000173 Slovechanskyi Kriazh, Ландшафтний заказник місцевого значення «Полігон», Ландшафтний заказник місцевого значення «Михайловичі», Лісовий заказник місцевого значення «Межиріччя». Водно-болотні угіддя інших територій із природоохоронним статусом, які потрапляють під вплив від проєктних рішень ДДП.

За результатами виконання стратегічної екологічної оцінки будуть окреслені можливі загрози для сталого функціонування територій і об’єктів природно-заповідного фонду та екомережі та запропоновані заходи з підтримки та охорони.

Для проведення робіт на території чи поруч з територіями та об’єктів природно-заповідного фонду, будуть залучатися відповідні фахівці управління екології та природних ресурсів  Житомирської обласної державної адміністрації та інші профільні фахівці, що гарантуватиме уникнення негативного впливу на ці території.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення в результаті виконання Програми відсутні.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання її мети, зазначеної у п.2 Заяви, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планових рішень.

Загальною альтернативою Програми є базовий (нульовий) сценарій, при якому вищезазначена Програма не затверджується. «Нульовий сценарій» буде розглянутий в рамках СЕО. Необхідність розгляду інших альтернатив буде визначено під час аналізу проєкту Програми та з врахуванням результатів розгляду цієї заяви.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки необхідно провести такі дослідження: визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля, оцінити вплив на довкілля в період реалізації заходів, дати прогноз впливу на довкілля, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Плану з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
 • проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров’я й добробут населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження Програми на довкілля.
 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами по кожній цілі Програми.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” та Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки ДДП. Зміст стратегічної екологічної оцінки визначено ст. 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”, з урахуванням основних екологічних проблем наявних на території Коростенської міської територіальної громади та ризиків для довкілля та здоров’я населення, які нестиме реалізація ДДП.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Відділ земельних відносин Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради

11500, Житомирська обл., місто Коростень, вул. Грушевського буд. 22.

+38 (04142) 9-62-75, e-mail: land_ownership@korosten-rada.gov.ua

Відповідальна особа: Березюк Альона Анатоліївна, тел. (096)698-04-52,

e-mail: ranelianik@gmail.com

Строки подання: 15 днів з дня оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки ДДП (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»)

Чат-бот Гаряча лінія