Топ теги:
Попередження

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 і від 14 липня 2021 р. № 723

2 Вересня 9:31
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 липня 2022 р. № 916
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 і від 14 липня 2021 р. № 723

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 “Про надання фінансової державної підтримки” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489, № 34, ст. 1138, № 55, ст. 1703; 2021 р., № 4, ст. 227, № 11, ст. 468, № 86, ст. 5480; 2022 р., № 25, ст. 1348, № 26, ст. 1397, № 34, ст. 1859, № 39, ст. 2098, № 44, ст. 2398) – із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738 та від 24 червня 2022 р. № 739, і від 14 липня 2021 р. № 723 “Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 58, ст. 3604; 2022 р., № 28, ст. 1542) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 2022 р. № 916

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 і від 14 липня 2021 р. № 723

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28:

1) у Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва, затвердженому зазначеною постановою:

абзац другий пункту 2 після слів “суб’єкт господарювання державного” доповнити словами “або комунального”;

у пункті 5:

в абзаці другому слова і цифри “підпунктами 2 та 3” замінити словом і цифрою “підпунктом 2”;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

“Суб’єкти підприємництва можуть звернутися за отриманням державної підтримки за кредитом, що надається на цілі, визначені підпунктом 3 пункту 12 цього Порядку, у період до 1 вересня 2022 року.”.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слово “травня” замінити словом “жовтня”;

у пункті 12:

підпункт 3 після слів “може бути наданий” доповнити словами і цифрами “у період до 1 вересня 2022 р.”;

у підпункті 31 слово “травня” замінити словом “жовтня”;

підпункт 5 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“кредиту, що надається суб’єкту підприємництва – сільськогосподарському товаровиробнику, для реалізації мети надання державної підтримки, визначеної підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку, разом з учасниками групи пов’язаних з ним контрагентів, який не перевищує 90 млн. гривень;”.

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;

в абзаці четвертому підпункту 6 слово “шість” замінити словом “дванадцять”;

доповнити пункт підпунктом 91 такого змісту:

“91) на період воєнного стану та протягом 90 календарних днів після його припинення чи скасування під час укладання нових кредитних договорів та за згодою суб’єкта підприємництва у кредитних договорах уповноважений банк має право збільшувати розмір процентної ставки за кредитом суб’єкту підприємництва, встановлений відповідно до підпункту 8 цього пункту, але не більш як до 20 (двадцяти) процентів річних. При цьому державна підтримка у вигляді компенсації процентів на збільшену частину процентної ставки, що перевищує розміри базової процентної ставки, визначені відповідно до підпункту 8 цього пункту, не надається, а така збільшена частина процентної ставки сплачується суб’єктом підприємництва;”;

у підпункті 11 слова і цифри “за винятком випадку, коли кредит суб’єкту підприємництва надається у період дії воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування” замінити словами “та/або заставою облігацій внутрішньої державної позики України”;

у пункті 13:

абзац перший після слів “базової процентної ставки” доповнити словами і цифрами “, визначеної відповідно до підпункту 8 пункту 12 цього Порядку”;

в абзаці одинадцятому у таблиці у графі “Група 5 суб’єктів підприємництва” цифру “0” замінити цифрами і словом “0 та 5”;

перше речення абзацу шістнадцятого викласти в такій редакції: “У період воєнного стану та протягом 180 календарних днів після його припинення чи скасування положення цього пункту щодо приросту (збереження) робочих місць суб’єкта підприємництва та проведення відповідного аналізу не застосовуються.”;

друге речення пункту 14 після слів “базової процентної ставки” доповнити словами і цифрами “, визначеної з урахуванням вимог підпункту 8 пункту 12 цього Порядку,”;

абзац третій пункту 35 після слів “уповноваженого банку” доповнити словами “за відповідним кредитним договором”;

абзац перший додатка до Порядку викласти в такій редакції:

“Дотримання регулятивних вимог (зокрема, економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції), включаючи індивідуальні нормативи Національного банку, встановлені для конкретного банку. На період воєнного стану не є порушенням цього критерію недотримання регулятивних вимог у разі незастосування Національним банком заходів впливу за відповідне порушення у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій.”;

2) у Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва за договорами фінансового лізингу, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 5 слово “травня” замінити словом “жовтня”;

у пункті 11:

у підпункті 11 слово “травня” замінити словом “жовтня”;

доповнити пункт підпунктом 61 такого змісту:

“61) на період воєнного стану та протягом 90 календарних днів після його припинення чи скасування під час укладання нових договорів фінансового лізингу уповноважений банк або уповноважений лізингодавець має право збільшувати розмір винагороди за договором фінансового лізингу із суб’єктом підприємництва, встановлений відповідно до підпункту 5 цього пункту, але не більш як до 20 (двадцяти) процентів річних. При цьому державна підтримка у вигляді компенсації винагороди на збільшену частину винагороди, що перевищує розміри базової винагороди, визначені відповідно до підпункту 5 цього пункту, не надається, а така збільшена частина винагороди сплачується суб’єктом підприємництва;”;

абзац перший пункту 12 після слів “базової винагороди” доповнити словами і цифрами “, визначеної відповідно до підпункту 5 пункту 11 цього Порядку”;

друге речення пункту 13 після слів “базової винагороди” доповнити словами і цифрами “, визначеної з урахуванням вимог підпункту 5 пункту 11 цього Порядку,”.

  1. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 723:

1) у Порядку надання державних гарантій на портфельній основі, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці другому пункту 5 слова “одного року” замінити словами “двох років”;

абзац третій пункту 4 додатка до Порядку після слів “відсотків річних” доповнити словами і цифрами “(на період воєнного стану та протягом 90 календарних днів після його припинення чи скасування номінальну відсоткову ставку банком-кредитором може бути збільшено до 20 відсотків річних)”;

2) в абзаці другому підпункту 29 пункту 1 Типового договору про надання державної гарантії на портфельній основі, затвердженого зазначеною постановою, слова “один рік” замінити словами “два роки”.

Чат-бот Гаряча лінія