Топ теги:
Попередження

ПОРЯДОК розроблення, фінансування, моніторингу місцевих цільових програм та звітності про їх виконання

15 Грудня 11:48

       

                                                          ПОРЯДОК
розроблення, фінансування, моніторингу місцевих цільових програм та
                                         звітності про їх виконання

1. Загальні положення
1.1. Порядок розроблення, фінансування, моніторингу місцевих цільових
програм та звітності про їх виконання (далі – Порядок) визначає механізм
розроблення, погодження, подання для затвердження, внесення змін,
виконання, моніторингу та звітності про виконання місцевих програм
Коростенської міської територіальної громади.
1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
– місцева цільова програма (далі – Програма) – це сукупність
взаємопов’язаних завдань і заходів, спрямованих на розв’язання
найактуальніших проблем розвитку територіальної громади або окремих
галузей економіки чи соціально-культурної сфери територіальної громади,
реалізація яких здійснюється за рахунок коштів бюджету Коростенської міської
територіальної громади (далі – бюджет територіальної громади), обласного
бюджету, державного бюджету та інших залучених коштів;
– комплексна місцева програма – Програма, яка об’єднує кілька програм
споріднених напрямів відповідної галузі або об’єднує різні галузі та сфери
діяльності для вирішення міжгалузевих проблем розвитку територіальної
громади та передбачає їхнє фінансування з бюджету територіальної громади за
кількома кодами класифікації видатків та кредитування бюджету;
– ініціатори розроблення Програми – може бути міський голова,
депутати міської ради, депутатські групи, фракції, постійні депутатські комісії
міської ради, виконавчий комітет Коростенської міської ради та його
структурні підрозділи;
– паспорт Програми – стисла загальна характеристика Програми
(назва, рішення про розроблення, відомості про відповідальних виконавців
Програми, строк виконання, обсяги та джерела фінансування тощо);
– відповідальний виконавець Програми – управління та відділи
виконавчого комітету Коростенської міської ради, які є головним
розпорядником бюджетних коштів, передбачених на реалізацію основних або
всіх заходів Програми;
– виконавці Програми – управління та відділи виконавчого комітету
Коростенської міської ради, бюджетні або інші організації, підприємства усіх
форм власності, установи, організації тощо;
– розробник проєкту Програми – управління та відділи виконавчого
комітету Коростенської міської ради які спільно з ініціатором, а у разі
необхідності із залученням визначеними ними необхідними спеціалістами та
фахівцями для розроблення Програми (в т.ч. депутати міської ради,
підприємства усіх форм власності, установи, організації);
– підготовка проєкту Програми – визначення заходів і завдань, що
пропонуються для включення до Програми; обсягів і джерел їх фінансування;
строків їх виконання, результативних показників, а також відповідальних
виконавців запропонованих заходів і завдань;
– завдання Програми – це наперед визначений, запланований для
виконання обсяг роботи, діяльність, що може бути виміряна й виконана у
певному проміжку часу або короткострокова ціль, що досягає
короткострокового результату для досягнення мети;
– заходи Програми – конкретні дії, спрямовані на виконання завдань
Програми, з визначенням необхідних для їх реалізації обсягів та джерел
фінансування, відповідальних виконавців та строків виконання;
– результативні показники Програми – кількісні та якісні показники,
що характеризують результати виконання Програми в цілому і по роках та
підтверджуються статистичною, бухгалтерською та іншою звітністю, і на
підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання бюджетних
коштів на виконання Програми, аналіз відповідності досягнутих результатів та
витрат.
1.3. Програма повинна спрямовуватися на досягнення її мети та цілей.
При цьому цілі Програми повинні бути вимірюваними та співставними з
ключовими показниками ефективності.
1.4. Умовами для ініціювання розроблення Програми є:
– наявність проблеми, розв’язання якої потребує залучення коштів
бюджету територіальної громади, координації спільних дій управлінь та
відділів виконавчого комітету Коростенської міської ради, підприємств усіх
форм власності, установ та організацій та інші;
– пріоритетність проблеми, інноваційна спрямованість;
– наявність можливості для забезпечення виконання заходів
Програми: фінансових ресурсів – коштів бюджету територіальної громади,
обласного бюджету, державного бюджету та інших джерел, матеріально-
технічних і трудових ресурсів.
1.5. Заходи Програми, що розробляються, не повинні дублювати заходи
інших місцевих програм.
2. Основні етапи розроблення програми
2.1 Основними етапами розроблення та виконання Програми є:
а) ініціювання та підготовка проєкту Програми, яка включає:
визначення завдань і заходів, що пропонуються для включення до
неї, обсягів і джерел фінансування, строків виконання заходів
програми, виконавців заходів;
б) здійснення експертизи відповідності проекту Програми даному
Порядку, погодження та затвердження Програми;
в) затвердження бюджетних призначень на виконання Програми
(складання паспорту бюджетної програми);
г) організація виконання Програми, здійснення контролю за її
виконанням, внесення змін до Програми;
д) здійснення моніторингу та підготовка звітів про результати
виконання Програми.
3. Ініціювання розроблення Програми
3.1. Ініціатор розроблення Програми готує пропозиції щодо наявності
підстав для розроблення програми, що зазначені в пункті 1.4 розділу 1 Порядку,
та подає їх до управління економіки і фінансового управління виконавчого
комітету Коростенської міської ради, які упродовж 7 робочих днів готують
висновки про доцільність розроблення програми та можливість її виконання за
рахунок коштів міського бюджету.
3.2. У разі отримання позитивних висновків ініціатор розроблення
Програми готує проект розпорядження міського голови про підготовку проекту
Програми, в якому визначаються головний розробник, співрозробники та строк
підготовки. Для забезпечення підготовки проекту Програми можуть
утворюватися групи з представників виконавчих органів міської ради,
підприємств, установ та громадських організацій тощо. Розпорядження міського
голови є підставою для підготовки проекту Програми.
4. Підготовка проєкту Програми
4.1 Підготовка проєкту Програми здійснюється розробником або спільно у
складі робочої групи до складу якої можуть включатися депутати міської ради,
представники підприємств, установ та організацій комунальної власності
територіальної громади, суб’єкти господарювання відповідної галузі, наукові та
громадські організацій, експерти, представники інших ініціаторів.
4.2. Проєкт Програми повинен містити такі розділи:
а) паспорт Програми;
б) визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма;
в) визначення мети Програми;
г) обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показників
результативності;
д) очікувані результати виконання Програми;
е) обсяги та джерела фінансування Програми;
ж) строки та етапи виконання Програми;
з) координація та контроль за ходом виконання Програми.
У тексті проєкту Програми повинні бути посилання на додатки до неї.
4.2.1. Паспорт Програми
Паспорт Програми містить у стислому вигляді загальну характеристику
Програми (назва, відомості про розробника, головного розпорядника
бюджетних коштів, відповідального виконавця Програми та інших виконавців,
строки виконання, обсяги та джерела фінансування, показники
результативності).
Зазначений розділ готується за формою згідно з додатком 1 до Порядку.
4.2.2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Розділ повинен містити:
– чітко сформульоване визначення проблеми та обов’язкове
обґрунтування щодо віднесення її до таких, що потребують першочергового
розв’язання, із використанням офіційних статистичних даних за період не менш
як 3 останніх роки з дати прийняття рішення про розроблення проєкту
Програми;
– інформацію про аналіз ситуації у територіальній громаді щодо
забезпечення ґендерної рівності загалом у громаді та у відповідній сфері/галузі.
Зокрема щодо наявних у громаді проблем у становищі жінок, чоловіків та/або
забезпечення прав, задоволення інтересів та потреб різних соціальних груп, з
урахуванням взятих Україною зобов’язань щодо забезпечення ґендерної
рівності, відповідних актів законодавства, завдань стратегічних і програмних
документів, цільових показників щодо ґендерної рівності, принципів
безбар’єрності для всіх суспільних груп;
– обґрунтування, чому розв’язання цієї проблеми потребує
розроблення і виконання Програми та фінансування за рахунок коштів
бюджету територіальної громади.
4.2.3. Визначення мети Програми
Мета Програми повинна описувати очікувані результати від виконання
Програми та кінцевий результат, на виконання якого спрямована Програма.
Сформульоване визначення мети Програми повинно мати логічний
зв’язок із її назвою та бути тісно пов’язаним з проблемою, на розв’язання якої
спрямована Програма, та відповідати потребам територіальної громади.
Програма повинна мати лише одну мету, характерну тільки для цієї
програми, не повторюється в інших Програмах та мати наступні
характеристики:
– вказувати на те, що завдяки реалізації заходів Програми буде
досягнуто певної цілі;
– повинна бути реальною та досяжною і суттєво не змінюватись з
року в рік, за винятком випадків, коли Програма має періодичний характер,
закінчується строк її виконання або прийняття нових законодавчих актів
передбачає внесення до неї змін.
4.2.4. Обґрунтування шляхів, завдань і засобів розв’язання проблеми,
показників результативності
У цьому розділі зазначаються шляхи та засоби розв’язання проблеми
територіальної громади, окремих сфер соціально-економічного, культурного
життя тощо, на розв’язання яких спрямована Програма.
Шляхи розв’язання проблем – це конкретні завдання, які планується
вирішити для досягнення мети Програми.
Як засоби розв’язання проблеми можливо використовувати конкретні дії,
спрямовані на виконання завдань Програми.
У розділі визначається система програмних завдань, заходів і показників,
виконання яких дозволить досягти мети Програми та усунути проблему.
Завдання Програми – це планова діяльність, що може бути виміряна й
виконана у певному проміжку часу і дає уявлення про те, що треба зробити,
щоб досягти мети.
Заходи Програми – це конкретні дії, спрямовані на виконання завдань
Програми.
Завдання та заходи Програми необхідно формувати з урахуванням:
– орієнтованості на результат;
– визначення методу виміру їх результатів;
– фіксації строків виконання заходу;
– конкретності і реалістичності виконання у визначений строк;
– логічного зв’язку між завданнями та заходами Програми;
– ґендерної рівності, забезпеченню потреб та задоволення інтересів
жінок, чоловіків та/або інтересів та потреби різних соціальних груп, принципів
безбар’єрності для всіх суспільних груп.
У цьому розділі у форматі, визначеному у додатку 2 до Порядку,
наводяться дані щодо завдань Програми, заходів, строків їх виконання,
виконавців, обсягів та джерел фінансування по роках, очікуваний результат від
виконання кожного заходу Програми.
У цьому розділі розробник Програми визначає показники
результативності, а саме: кількісні та якісні показники, що характеризують хід
реалізації, досягнення поставленої мети Програми, результати виконання
завдань Програми (загалом і за етапами) та підтверджуються статистичними
спостереженнями, бухгалтерською й іншою звітністю, і на підставі яких
здійснюється оцінка ефективності використання коштів бюджету міської
територіальної громади на виконання програмних заходів, аналіз досягнутих
результатів і витрат.
У цьому розділі визначаються показники, зокрема, за якими комплексно і
всебічно можна здійснювати оцінювання виконання Програми. Система
вибраних показників використовується для відстеження динаміки процесів та
оцінки кількісних змін.
Показники результативності визначаються диференційовано по роках.
Показники результативності поділяються на такі групи: показники затрат,
показники продукту, показники ефективності та показники якості.
Показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів,
спрямованих на виконання Програми, характеризують структуру витрат
Програми. Зазначені показники можуть включати штатну чисельність
працівників бюджетної установи, зокрема, наприклад, залучених до надання
публічних послуг; кількість осіб, які мають право на отримання публічних
послуг з розподілом за статтю; розміри виплат, встановлені актами
законодавства, кількість обладнання, площу будівель тощо, що потребують
обслуговування (ремонту, реконструкції); загальний обсяг робіт, що необхідно
виконати в поточному та наступному роках (загальна потреба); кошторисну
вартість реалізації інвестиційних проєктів (проєктів будівництва).
Показники продукту характеризують результати діяльності головного
розпорядника за відповідний бюджетний період у межах реалізації Програми.
Зазначені показники можуть відображати обсяг наданих публічних послуг чи
виконання робіт, кількість осіб, яким надано публічні послуги з розподілом за
статтю тощо.
Показники продукту є одними з основних показників виконання
Програм. У комплексі з іншими показниками її виконання показник продукту
дає можливість оцінити використання коштів на виконання Програми. За
допомогою саме цих показників здійснюється оперативний моніторинг та
оцінка стану виконання кожного із завдань Програми.
Показники ефективності характеризують економність при витрачанні
бюджетних коштів, ефективність надання публічних послуг, співвідношення
між одержаним продуктом і витраченим ресурсом і визначаються як витрати
ресурсів на одиницю показника продукту, відношення кількості виконаних
робіт (наданих послуг) до витраченого обсягу ресурсу.
Показники якості (ключові показники) характеризують динаміку
досягнення мети та виконання завдань Програми, рівень реалізації
інвестиційних проєктів, виконання робіт, ступінь готовності об’єктів
будівництва, якість створеного продукту; рівень задоволеності отримувачів
публічних послуг, якістю їх надання залежно від виду таких послуг, зокрема
щодо жінок і чоловіків (за ознаками віку, інвалідності, етнічного та соціально
походження, сімейного та майнового стану, місця проживання або іншими
ознаками), рівень забезпечення публічними послугами осіб, які мають на них
право; висвітлюють користь для суспільства від реалізації Програми, у тому
числі з урахуванням ґендерної рівності та потреб різних соціальних груп.
Показники якості є статистичною величиною, що відображають хід
виконання Програми – вимірювані, значущі результати наданих послуг,
виконаних робіт. Показники якості дозволяють оцінити кінцевий ефект від
виконання Програми. Цей індикатор забезпечує можливість відстежувати
щорічний прогрес у досягненні мети Програми та виконанні її завдань.
Показник якості є динамічним показником. Темпи та динаміка зростання
показника якості є критерієм успішності реалізації Програм. Зазвичай критерії
показника якості передбачаються самим завданням Програми.
Показники, що характеризують рівень освоєння бюджетних коштів,
недоцільно включати до складу показників якості.
Розробник Програми визначає показники, за якими комплексно і всебічно
можна здійснювати оцінку її виконання. Система вибраних показників
використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін.
Застосування показників виконання Програми дає змогу
продемонструвати ефективність використання бюджетних коштів,
співвідношення досягнутих результатів і сукупно витрачених ресурсів, у тому
числі фінансових, тривалість виконання Програми, її актуальність і
відповідність визначеній меті.
Показники результативності формуються згідно з додатком 3 до Порядку
4.2.5. Очікувані результати виконання Програми
Очікувані результати виконання Програми повинні визначати конкретні
зміни щодо вирішення проблем, яку передбачається вирішити в результаті
реалізації заходів Програми.
Розділ повинен містити:
– для щорічних програм – очікувані результати виконання заходів
Програми та досягнення мети після її закінчення;
– для програм, строк виконання яких складає більше ніж один рік, –
очікувані результати виконання заходів Програми кожного щорічного етапу, а
також очікувані результати виконання Програми після її закінчення.
4.2.6. Обсяги та джерела фінансування Програми
Розділ повинен містити обґрунтування необхідності фінансування
Програми за рахунок коштів бюджету територіальної громади, а також
орієнтовні обсяги фінансових витрат, необхідних для виконання Програми
загалом і диференційовано по роках з визначенням джерел фінансування,
зокрема за рахунок коштів бюджету територіальної громади та інших джерел.
Якщо Програма виконується понад один рік, заплановані обсяги
фінансування заходів повинні зазначатися по роках, протягом яких планується
виконання Програми, за формою, передбаченою у додатку 4 до Порядку.
4.2.7. Строки та етапи виконання Програми
Строки та етапи виконання Програми визначають початок і закінчення її
виконання, етапи її реалізації.
Програма вважається довгостроковою, якщо строк її виконання
розрахований на 5 і більше років. Якщо строк виконання Програми є більшим
за один рік, виконання Програми необхідно поділяти на етапи (роки).
4.2.8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Розділ повинен передбачати:
– відповідального виконавця, який здійснює погодження дій між
виконавцями Програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного
інформування (із зазначенням конкретних строків), інших виконавців
Програми;
– порядок організації виконання заходів Програми відповідальним
виконавцем, іншими виконавцями Програми;
– забезпечення здійснення контролю відповідальним виконавцем
Програми за реалізацією заходів іншими виконавцями, якщо вони передбачені
Програмою;
– порядок підготовки звітів про виконання Програми і їх подання до
управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради.
5. Здійснення експертизи проєкту Програми,
погодження та затвердження Програми
5.1. Для проведення експертизи відповідності розробленого проекту
вимогам даного Порядку, правильності визначення результативних показників,
реальності та доцільності запланованих заходів розробник програми подає до
управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради
– супроводжуючий лист;
– проект Програми;
– проект рішення міської ради.
Головний розробник Програми узгоджує обсяги її фінансування з
фінансовим управлінням виконавчого комітету міської ради. До проведення
експертизи можуть залучатися фахівці інших виконавчих органів
Коростенської міської ради, підприємства, установи та організації громади.
Кожен з органів, що приймав участь у проведенні експертизи, не пізніше
ніж через 10 робочих днів надає головному розробнику Програми висновок
довільної форми, в якому, у разі необхідності, викладаються зауваження до
проекту Програми. При наявності зауважень розробник програми доопрацьовує
її та усуває усі недоліки, викладені у висновках.
Висновок повторної експертизи надається органами, що її проводили, не
пізніше ніж за 5 робочих днів з дня надання доопрацьованого проекту
Програми.
5.2. Після отримання позитивного висновку проект Програми
погоджується з усіма причетними до її виконання управліннями та відділами
виконавчого комітету Коростенської міської ради та подається на погодження
виконавчого комітету міської ради. Після схвалення виконавчим комітетом
Коростенської міської ради, проект Програми подається на розгляд сесії
Коростенської міської ради.
5.3. Для забезпечення інформованості територіальної громади та
забезпечення її участі в обговоренні проекту Програми, після погодження з
усіма причетними до її виконання управліннями та відділами виконавчого
комітету Коростенської міської ради, проект Програми у дводенний термін
розміщається на офіційному сайті Коростенської міської ради в розділі
«Місцеві програми розвитку».
6. Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми
6.1. Затвердження бюджетних призначень на виконання Програми
здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.
6.2. Перелік Програм, які фінансуються із залученням коштів бюджету
територіальної громади за ініціативою головних розпорядників бюджетних
коштів/відповідальних виконавців програм включається окремим додатком до
рішення про бюджет територіальної громади.
6.3. Фінансування Програми здійснюється відповідно до затверджених
бюджетних призначень рішенням Коростенської міської ради про бюджет
Коростенської міської територіальної громади на відповідний рік.
7. Організація виконання Програми, здійснення контролю за її
виконанням та внесення змін до Програми
7.1. Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і
завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.
7.2. Контроль за виконанням заходів, завдань та досягненням очікуваних
результатів Програми здійснюється виконавчим комітетом міської ради та
головним виконавцем.
7.3. Зміни до Програми вносяться за процедурою, передбаченою
розділами 4 та 5 цього Порядку.
8. Здійснення моніторингу та підготовка звітів про виконання Програми
8.1. Відповідальні виконавці для здійснення моніторингу реалізації
Програми подають управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської
міської ради звіт про стан та результати виконання заходів міської Програми
(згідно додатку 5 до Порядку), та по закінченню етапів її виконання в цілому за
весь період дії Програми (згідно додатку 6 до Порядку).
Звіт повинен містити: пояснювальну записку про проведену роботу щодо
реалізації завдань та заходів Програми, у разі невиконання – обґрунтування
причин.
8.2. Щорічний звіт щодо виконання відповідного етапу виконання
Програми, а також підсумковий звіт головний виконавець розміщує на
офіційному сайті міської ради в розділі «Місцеві програми розвитку» у
місячний термін після закінчення етапу або всієї Програми.
8.3. Управління економіки виконавчого комітету міської ради:
– узагальнює та аналізує звіти головних виконавців програм та
включає їх результати до щорічного звіту про виконання програми
економічного та соціального розвитку Коростенської міської територіальної
громади;
– веде базу даних міських цільових програм та звітів головних
виконавців про поточне та остаточне їх виконання.
8.4. Виконання Програми припиняється після закінчення встановленого
строку. Відповідальний виконавець програми складає заключний звіт про
результати її виконання і подає на розгляд Коростенської міської ради.
Дострокове припинення дії Програми відбувається у разі втрати
актуальності досягнення мети за спільним поданням відповідального виконавця
Програми, управління економіки та фінансового управління Коростенської
міської ради.
Рішення про дострокове припинення програми приймається
Коростенською міською радою.

Заступник міського голови                                        Олександр СИНИЦЬКИЙ

Чат-бот Гаряча лінія