Топ теги:
Попередження

Паспорт_бюджетної_програми_0217370

12 Листопада 17:12
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Коростенської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету )
04.11.2021 р. № 9п
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік (у новій редакції)
1. 0200000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0217370 7370   0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 06563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –313000 гривень , у тому числі загального фонду – 313000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
– Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
– Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
– Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік”;
– Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами;
– Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №66 “Про затвердження Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки”  із змінами.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії влади з громадянами та суб’єктами господарювання
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб’єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проєктів інформатизації у місті 313 000 0 313 000
Усього 313 000 0 313 000
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 313 000 0 313 000
Усього 313 000 0 313 000
11. Результативні показники бюджетної програми

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
2 продукту
кількість придбаного комп’ютерного обладнання шт. договір 43,00 0,00 43,00
кількість заключених договорів з надання послуг провайдерів шт. договір 4,00 0,00 4,00
кількість заключених договорів по наданню послуг з розробки програмних продуктів шт. договір 3,00 0,00 3,00
1 2 3 4 5 6 7
3 ефективності
середні витрати на придбання 1 одиниці комп’ютерного обладнання грн. розрахунок 646,58 0,00 646,58
середні витрати на послуги провайдерів грн. розрахунок 14 855,00 0,00 14 855,00
середні витрати на послуги з розробки у сфері програмних продуктів грн. розрахунок 46 666,67 0,00 46 666,67
4 якості
динаміка кількості впроваджених програмних продуктів у порівнянні з попереднім роком відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Начальник фінансового управління Людмила БАРДОВСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
04.11.2021 р.
М.П.

 

Чат-бот Гаряча лінія