Топ теги:
Попередження

Таблиця SWOT факторів

10 Листопада 15:22
Сильні сторони Слабкі сторони
Значна площа громади: площа
території складає 870,3 кв.м, у тому
числі: площа сільських територій 764,99
кв.м, площа міста Коростень 42,31
кв.м. (відповідно до даних паспортів
сільських старостатів та офіційних
статистичних даних Головного управління
статистики у Житомирській області)
Стійка тенденція від’ємного
природного приросту населення та
трудової міграції протягом останніх 5
років відповідно до офіційних даних
Головного управління статистики у
Житомирській області. Активна
міграція працездатного населення
громади (особливо молоді, в інші
міста та за кордон); старіння
працездатного населення
Відносно достатня чисельність
населення відповідно до площі громади:
населення громади складає 72 797 осіб
(на 01.01.2021 року), у тому числі:
сільське населення 10 512 осіб,
населення міста Коростень 62 285 осіб;
відповідно високий показник щільності
міського населення, який складає:
1 472 особи/кв.км


Наявність сіл Коростенської громади,
що існують виключно номінально з
причини низької чисельності
населення, зокрема: с. Обиходи 23
особи, с. Булахівка 2 особи, село
Барди 12 осіб, с. Великий Ліс 28
осіб, с. Болярка 26 осіб. В 10
населених пунктах кількість жителів
коливається у межах до 100 осіб
Зручне розташування дорожньо
транспортної інфраструктури (дороги,
розв’язки) між населеними пунктами
громади та з сусідніми громадами,
адміністративним центром області,
сусідніми областями, столицею,
державним кордоном. Через територію
громади проходять міжнародні
автомобільні дороги (М21 Виступовичі
Житомир МогілівПодільський, М07 Київ
Ковель Ягодин (на місто Люблін)),
регіональна автомобільна дорога (Р49
Васьковичі Шепетівка), територіальні
автомобільні дороги (Т0613 Коростень
07) через Кожухівку, Т0604 Коростень
Народичі). Функціонує потужній
пасажирськовантажний залізничний
вузол

Низький рівень середньомісячного
доходу на одну особу
домогосподарства: відповідно до
соціологічного опитування близько
48% населення громади має доходи
до 6 200 грн, близько 36% від 6 200 до
10 000 грн. Відповідно до офіційних
даних Головного управління
статистики у Житомирській області
середня заробітна плата у місті
Коростень у 2020 році становила 10
232 грн, у Коростенському районі
10 080 грн
Наявний розроблений Генеральний план
міста Коростень та план зонування
(скоригований генеральний план з
розробленням плану зонування
територій міста), затверджений ДП «НДПІ
«Містобудування», 2016 рік

Не всі сільські населені пункти мають
оновлену розроблену містобудівну
документацію (генеральні плани,
зонування територій населених
пунктів тощо)
Наявність значних природних ресурсів,
зокрема: водних ресурсів (річок
Шестень, Граничевка, Моства, Синявка,
Жабич, Олешня, що створюють басейн
річки Уж); мінеральносировинних
тому числі неметалічних корисних
копалин (граніт, лабрадорит, пісок),
твердих горючих корисних копалин
(торф), одним з найбільших в країні
родовищ металічних корисних копалин
апатитільменітових руд); лісового фонду
(наявні площі лісогосподарського
призначення), земельних ресурсів
(переважно земель
сільськогосподарського призначення),
рекреаційних ресурсів
Накопичення відходів у місцях
організованого складування. Низький
рівень охоплення населення
поводження із збором твердих
побутових відходів, у тому числі
роздільним.
Виникнення нерегульованих стихійних
сміттєзвалищ
Розроблена Науковопроектна
документація “Історикоархітектурний
опорний план з визначенням історичних
ареалів м. Коростень Житомирської
області, затверджений ДП «НДПІ
«Містобудування», з метою визначення,
переліку, забезпечення та охорони
нерухомих об’єктів культурної спадщини
(у тому числі пам’яток), 2017 рік

Незадовільний технічний стан
дорожньої інфраструктури: дороги
приміського сполучення потребують
термінового капітального ремонту
особливо у сільських населених
пунктах громади. Відсутність
функціонування налагодженого
приміського автобусного сполучення
між населеними пунктами громади
Наявність територій природно
заповідного фонду місцевого значення,
який включає ландшафтні заказники (2
об’єкти), гідрологічні заказники (2
об’єкти), дендрологічний парк (1 об’єкт),
геологічні пам’ятки природи (3 об’єкти)Недоступні якісні послуги медичного
обслуговування в сільській
місцевості, активний перетік
кваліфікованих медичних фахівців з
сільської місцевості до більш
розвинених місць, низька
укомплектованість лікарями фахових
напрямів. Недостатній рівень
матеріальнотехнічної бази медичних
закладів
Суттєвий виробничопромисловий
комплекс за основними галузями:
видобувна промисловість (поклади
корисних копалин); виробництво машин
та устаткування, обладнання для
нафтопереробної, хімічної та
газотранспортної галузей; переробна
промисловість; виробництво продукції
промислового та побутового
споживання

Незадовільний технічний стан об’єктів
комунальної інфраструктури та
житлового фонду, інженерних
комунікацій та комунікацій
соціального благоустрою, що
потребують капітального ремонту та
модернізації

Істотна ресурсна база для розвитку
агропромислового комплексу сільських
територій, у тому числі рослинництва та
тваринництва (значні площі сільської
місцевості сільськогосподарського
призначення) та наявність
конкурентоспроможних
сільськогосподарських виробників

Наявність господарських
підприємств, що фактично ведуть
діяльність на території громади, але
мають державну реєстрацію в
населених пунктах інших громад, що
призводить до втрати частки
надходжень податків та інших
обов’язкових платежів до
територіального бюджету
Функціонування Індустріального парку
«Коростень» з 2014 року, функціональне
призначення якого пов’язане із
провадженням та сприянням розвитку
приладобудівної, легкої,
деревообробної промисловості та
логістичної галузі
Відсутність заходів, спрямованих на
ефективне використання територій
природнозаповідного фонду
громади в якості потенційних
рекреаційних територій та розвитку
туристичної галузі, зокрема напрямів
зеленого, спортивного, сільського
туризму тощо. Недостатній
інноваційний розвиток туристичних
продуктів
Доступність закладів різнорівневої освіти,
зокрема закладів загальної середньої
освіти, навчальновиховних комплексів,
дошкільних навчальних закладів, закладів
позашкільної освіти, Коростенського
інклюзивноресурсного центру,
професійного технічного училища No16
Наявність підприємств, що віднесені
до переліку найбільших
забруднювачів навколишнього
середовища в Житомирській
області, зокрема щодо забруднення
водних об’єктів скидами
забруднюючих речовин із зворотними
водами; забруднення
атмосферного повітря; накопичення
промислових відходів
Наявність місць та територій історико
культурного значення, включаючи місцеві
пам’ятки історії, монументального
мистецтва, архітектури, археології, у
тому числі об’єкти культурної спадщини,
занесені до Державного реєстру

Відсутність закладів вищої освіти з
метою підготовки фахівців різних
освітньокваліфікаційних рівнів для
забезпечення потреб підприємств
пріоритетних галузей господарської
діяльності громади необхідними
спеціалістами на ринку праці
Функціонування туристичнокультурного
інформаційного центру в рамках
розвитку туристичної привабливості та
промоції туристичних можливостей
територій та об’єктів громади

Низька додана вартість в
агропромисловому комплексі.
Недостатня кількість функціонуючих
фермерських господарств
Функціонування мережі центрів
соціальної підтримки дітей і сімей,
соціальнопсихологічної реабілітації
населення, соціальної реабілітації дітей з
інвалідністю з метою створення
відповідних умов для всебічного розвитку
з медичною, психологічною,
педагогічною, творчою, соціально
побутовою реабілітацією
Відсутність Інтернет зв’язку у
віддалених населених пунктах
громади
Наявність реконструйованого сучасного
фізкультурнооздоровчого комплексу на
базі міського стадіону, що є центром
залучення жителів громади до активного
та здорового способу життя, занять
спортом

Відсутність технічної та
правовстановлюючої документації на
значну кількість об’єктів нерухомого
комунального майна, зокрема у
сільській місцевості

 

Можливості Загрози
Надання в орендне користування вільних
від експлуатації земель та об’єктів
нерухомого комунального майна,
створення інвестиційних майданчиків
Greenfield та Brownfield

Великі міста України (Житомир, Київ
й інші) та країни ближнього
зарубіжжя (Польща, Чехія й інші)
залучають найбільш працездатних
спеціалістів та приймають їх на
роботу
Використання перспектив залучення
коштів Державного фонду
регіонального розвитку шляхом участі в
конкурсному розподілі фінансування
інвестиційних проектів громад

Застосування найсучасніших
інноваційних технологій в крупному
підприємництві приводить до
суттєвого скорочення потреб у
робочих місцях в
агропромисловому комплексі,
виробництві та промисловості
Інвестиційна привабливість розширення
мережі відпочинкових закладів та
закладів гостинності в рамках розвитку
рекреаційних територій в зонах
потенційних туристичних маршрутів
природнозаповідного фонду, сільських
територій та об’єктів культурної
спадщини
Активне використання
сільськогосподарськими та
промисловими підприємствами
джерел забруднення, що
спричиняють збільшення викидів та
накопичення забруднюючих речовин
у ґрунті, атмосфері, водних об’єктах
Істотний інтерес та стале зростання
попиту та цін на сільськогосподарську
продукцію, у тому числі крафтову,
зокрема натурального та органічного
виробництва, особливо серед міських
жителів

Існуюче серед потенційних
інвесторів відчуття небезпеки через
продовження / замороження
військового конфлікту на сході
країни
Впровадження енергозберігаючих
технологій з метою скорочення
енергоспоживання із застосуванням
альтернативних джерел, зокрема:
біомаси, вторинної сировини, відходів,
енергії природних явищ тощо

Демографічна та соціальна криза,
що призводить до істотного сталого
природного скорочення населення
та збільшення трудової міграції
Залучення інвесторів для експлуатації
родовищ корисних копалин з метою
ведення господарської діяльності щодо
видобутку та подальшої переробки
мінеральносировинних ресурсів

Негативна динаміка зростання
смертності від основних причин
захворювань (хвороби серцево
судинної системи, новоутворення,
хвороби органів дихання та
травлення)
Участь у проектах міжнародних
організацій, залучення міжнародної
технічної допомоги

Підвищення вартості енергоносіїв та
послуг житловокомунального
господарства
Диверсифікація ринків збуту завдяки
функціонуванню зони вільної торгівлі між
Україною та країнами Європейського
Союзу та збільшення експорту

Нестабільність курсу національної
валюти та ситуації на зовнішніх
ринках / втрата
конкурентоспроможності провідних
галузей господарювання
Впровадження заходів пропаганди та
промоції здорового способу життя,
підвищення рівня здоров’я населення
громади з метою попередження
захворюваності та смертності
Обмеження міжнародної
фінансової підтримки заходів у
напрямах розвитку територій та
інфраструктурних проектів
Розвиток електронного урядування,
формування цифрових навичок у
населення, впровадження електронних
систем у галузях освіти, охорони
здоров’я, культури тощо
Позбавлення басейнів річок
природних біофільтрів з тенденцією
розораності водозборів, що
приводить до замуленості та
обмілінню річок, погіршенню якості
води
Бюрократичні, довгострокові
процедури оформлення
правовстановлюючих та інших
супровідних документів на певні види
діяльності знижують інвестиційну
привабливість (оформлення прав
власності, прав користування тощо)
Відсутність можливості отримання
вищої освіти та як наслідок відсутність
спеціалістів на ринку праці
призупинятиме інвестиційну
привабливість у розвитку основних
галузей економіки громади та
сприятиме активній міграції молоді у
більш розвинені міста
Чат-бот Гаряча лінія