Топ теги:
Попередження

Стратегічний план розвитку міста Коростеня до 2025 року (документ)

10 Листопада 15:10

Затверджений рішенням
38 сесії Коростенської міської ради
VI скликання
від 18.12.14 р. № 1689

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН
розвитку міста Коростеня до 2025 року
м. Коростень
2014 р.

Сучасній людині притаманним є бажання все передбачати і врахову-
вати. Вже стало звичкою переглядати прогноз погоди на завтра, плану-
вати справи та зустрічі, розраховувати свої фінанси.
Це ж стосується і розвитку міста. Кожен мешканець Коростеня хоче
знати, як розвиватиметься його місто, що чекати від влади і чи жити-
муть в цьому місті його діти. Задача влади – дати відповіді на ці питан-
ня. Саме тому ми і взялися за створення другого Стратегічного плану
розвитку.
В сучасних умовах міста повинні докладати все більше і більше зу-
силь для виживання, а для успішного міста лише виживання замало,
потрібно ще й зростати. Такі амбітні плани ми ставимо перед собою.
Будь-який проект вимагає проведення збору та перевірки даних, їх
аналізу визначення та поділ головних і другорядних завдань, складання
алгоритму дій, розрахунок ресурсів. В цьому нам допомогли наші пар-
тнери – Західноукраїнський регіональний навчальний центр (м.Львів).
Стратегічне планування – трудомісткий і достатньо довготрива-
лий процес, тому доступний в повному обсязі лише згуртованим,
цілеспрямованим командам, які чітко усвідомлюють, яку відповідальність
вони на себе беруть.
Такою командою є безперечно громада міста Коростеня, на прагнен-
ня якої ми орієнтувались при створенні Стратегії 2025.
Бажаю всім мати достатньо ресурсів, а головне – бажання, щоб досяг-
нути поставленої мети.

Міській голова Володимир Москаленко
ЗМІСТ
1. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ: ЩО? КОЛИ? ЯК? З КИМ?
Методика розробки стратегічного плану розвитку м. Коростеня
Описово-аналітична частина:
– Історична довідка
– Географічне положення та кліматичні умови
– Генеральний план міста
– Людський капітал та доходи населення
– Матеріальні ресурси
– Екологія
– Фінансові ресурси міста
– Господарський комплекс міста
– Інфраструктура міста
– Соціально-культурна сфера. Соціальне та пенсійне забезпечення
– Охорона здоров’я
– Освіта
– Культура і спорт
– Громадські об’єднання та засоби масової інформації
– Участь міста в міжнародних програмах розвитку
– Висновки з аналізу статистичних даних та опитування мешканців і
підприємців
2. РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ РОЗВИТКУ
КОРОСТЕНЯ ДО 2025 Р.
– Формування бачення міста в майбутньому.
– Обґрунтування стратегічного вибору.
– Графік виконання завдань
– Узгодженість основних положень Стратегічного плану з іншими
стратегічними документами території
– Система управління, моніторингу та оновлення стратегії.
– Адміністрування (управління процесом реалізації) Стратегічного
плану розвитку м. Коростень на 2015 -2025 рр.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ: ЩО? КОЛИ? ЯК? З КИМ?
Попередній досвід складання та реалізації Стратегічного плану
розвитку міста на 2006-2014 роки дозволив сформулювати бачення
міста в середньостроковій перспективі в усіх сферах життєдіяльності.
Досвід його реалізації показав, що розвиток міста здійснювався більш
ціленаправлено, конкретно та системно. Саме тому і було прийнято
рішення про розробку Стратегічного плану розвитку міста на наступні
10 років.
З метою забезпечення наукового та системного підходу до цього про-
цесу був вивчений досвід організацій, що займаються розробкою планів
розвитку територій. Враховуючи попередню позитивну співпрацю із
Західноукраїнським регіональним навчальним центром (ЗУРНЦ) м.
Львова, що триває всі ці роки, було прийнято рішення про залучення
центру до процесу планування на наступний період. Це забезпечило
професійний підхід до планування із залученням фахівців та громади
міста.

МЕТОДИКА РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ
РОЗВИТКУ КОРОСТЕНЯ
Під час розробки Стратегічного плану розвитку міста Коростеня за-
стосовано основні методологічні принципи, які сформувалися як синтез
міжнародних шкіл та методологій стратегічного управління, зокрема,
американської, західноєвропейської, польської, російської, литовської,
адаптованих до української управлінської практики.
Стратегічне планування в місті Коростені ґрунтувалося на партнерсь-
кому підході із широкими залученням до процесу громади міста. Робо-
ча група репрезентувала основні сектори громади: владу, ділові кола і
громадськість. Розробка Стратегічного плану розпочалася в березні 2014
року та завершилися у грудні 2014 року.
Залучені до стратегічного планування експерти зібрали та опрацюва-
ли статистичні та дескриптивні матеріали економічного та соціального
розвитку міста. Аналіз основних тенденцій з 2006 року дав можливість
сформувати реалістичний прогноз перспективного планування. Про-
ведений PEST і SWOT аналізи розвитку міста, результати дослідження
думки громади та підприємців, стали основою для формування
стратегічного бачення міста.
Наступним кроком були визначені стратегічні пріоритети,
сформульовані стратегічні та операційні цілі, проведена їх деталізації
на проектному рівні. Пріоритезація завдань Стратегічного плану дозво-
лила скласти календарний план їх реалізації. До запланованих завдань
щорічно розроблятимуться картки проектів, які мають забезпечити опе-
ративний контроль за їх виконанням.
Проект Стратегічного плану розвитку м. Коростеня до 2025р. розгля-
нуто 10 грудня 2014 року на громадському обговорені, а 18 грудня 2014
року Коростенська міська рада його затвердила.

ОПИСОВО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
Історична довідка
Коростень (історична назва – Іскоростень) – місто обласного значен-
ня, розташоване на річці Уж, притоці Прип’яті, за 87 км на північ від об-
ласного центру м. Житомира, 150 км від столиці України м. Києва та за
60 км від кордону з республікою Білорусь.
За результатами роботи Міжнародної Археологічної конференція,
яка проходила в місті в 2004 році, встановлено, що місто Коростень за-
сновано в 705 році.
Перші слов’янські племена в цій місцевості з’явилися ще в V–VII
століттях нашої ери. В VIII–IX сторіччі створюється союз слов’янських
поселень, а з часом Древлянське князівство, столицею якого і резиденцією
князя стає Іскорстень.
З початком формування Київської Русі Древлянське князівство одне
з перших увійшло до її складу, а в 907 році древляни брали участь у пере-
можному поході київського князя Олега на Візантію.
У 945-му році відбулося повстання деревлян на чолі зі своїм князем
Малом, через спробу київського князя Ігоря повторно зібрати з них да-
нину, під час якого князя Ігоря було вбито. Дружина вбитого князі Ігоря,
княгиня Ольга, придушила повстання і знищила місто, залишивши від
нього лише попіл.
У XIV сторіччі місто належало Великому князівству Литовському, а
потім увійшло в склад Речі Посполитої. В 1586 році поселенню надано
статус міста, а в 1589 року місту даровано Магдебурзьке право.
В 1649 році Коростень захопив загін козаків, і майже протягом
двох сторіч містечко міняло володарів. В 1793 році місто стає центром
Іскоростенської волості Овруцького повіту Волинської губернії.
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року 4.
В 1902 році розпочато будівництво залізниці Київ-Ковель, яка дала
поштовх для нового розвитку Коростеня. В 1917 р. в місті встановле-
но радянську владу, а в лютому 1918 р. на засіданні Малої Ради були
прийняті закони про введення в Українській Народній Республіці (УНР)
нового григоріанського календаря, і затверджений герб УНР – тризуб,
які притаманні і сучасній українській державі.
В березні 1923 р після входження території в склад СРСР Коростень
стає селищем міського типу, а з 1 січня 1926-го – одержує статус міста.
В 1941 році, з перших днів Великої Вітчизняної війни місто піддавалося
безперервним бомбардуванням. Населення міста за роки війни зменши-
лося в 14 разів.
28 грудня 1943 р. Коростень був остаточно звільнений, але май-
же повністю зруйнований. Проте до травня 1945 р. відновив роботу
залізничний вузол, порцеляновий завод. У 1947 р. знову почав випускати
продукцію завод шляхових машин, у 1949 р. побудований завод хімічного
машинобудування. В 1958 р. запрацювали завод залізобетонних
шпал, в 1964 р бавовнопрядильна фабрика. Суттєвого зростання в
промисловості, будівництві та соціально-культурній сфері місто відчуло
в 1960-70-х роках.
У 1986 р. Коростень та прилегла територія зазнали ураження в
наслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, що негатив-
но відобразилося на його розвитку. Місто стало найбільшим населеним
пунктом на території, потерпілій від аварії на ЧАЕС, який законодавчо
віднесений до зони добровільного гарантованого відселення. Економічна
криза в 1990-х роках та структурні зміни в економіці на початку 2000-х
років, негативно вплинули на розвиток промисловості, внаслідок чого
ряд підприємств припинили свою діяльність.
Проте друга половина 2000-х років відзначилась поступовою
стабілізацією економічного розвитку міста. Відкриті нові промислові
підприємства (ПрАТ «Інтертайл», ТОВ «Елізіумпласт», ТОВ ТЗ «Трубо-
сталь», ПрАТ «Коростенський завод МДФ»)
Географічне положення та кліматичні умови
Територія міста Коростень – 4230,84 га, яка збільшилася в березні
2014 р. на 845,70 га.
Місто розташоване на висоті 150-190 м над рівнем моря. Річкою Уж
воно розділяється з південного заходу на північній схід на дві частини, з
яких лівобережна майже вдвічі більше правобережної.
Географічна зона України – на межі Полісся і Лісостепу.
Клімат помірний: середня зимова температура – 3,7°С, середня літня
температура +19,3°С. За рік випадає 591,5 мм опадів, а найбільш дощо-
вий місяць – липень.
Коростень лежить на перехресті міжнародних автомагістралей –
Київ-Ковель-Варшава (Е 373/М 07), Мінськ-Ізмаїл (Е 583/Р 10).
Місто розташовано на перехресті залізничних магістралей:
Коростень-Шепетівка, Коростень-Ковель, Одеса-Санкт-Петербург,
Київ-Ковель, Київ-Львів-Ужгород, Львів-Луганськ, Коростень-Жито-
мир, Коростень-Мозир.
Стратегічно важливе для Коростеня значення має «трикутник»
Коростень-Київ-Житомир, що утворюється комунікаційними ланками
між його вершинами та містить 2 великі соціально-економічні центри
тяжіння – Житомир та Київ.

Генеральний план міста
В 2006 році Коростенська міська рада затвердила Генеральний план
міста. Згідно даного документу територія міста складається з чотирьох
основних планувальних районів, розмежованих між собою територією
залізниці та р.Уж. Всі чотири планувальні райони є житловими, які
відрізняються між собою по площі, по кількості населення та наявності
суб’єктів підприємницької діяльності.
Людський капітал та доходи населення
У місті Коростень проживає 65,7 тис. мешканців, нараховується
22,1 тис. домогосподарств. Процес поступового скорочення населен-
ня продовжується насамперед через природне зменшення населення.
Водночас в останні 8 років спостерігається позитивне сальдо міграції
населення та збільшення народжуваності.
В зв’язку зі збільшенням кількості молоді, яка виїжджає з міста,
середній вік мешканців Коростеня поступово збільшується і становить
40,5 років, проте більше половини населення міста перебуватиме до 2026
року в працездатному віці.
В усіх галузях міста працює майже 22,0 тис.чол., найбільша кількість
зайнятих припадає на промисловість, транспорт, зв’язок, торгівлю та по-
слуги. Кількість безробітних у місті коливається в межах 1,5 тис.чоловік,
і має тенденцію до поступового зниження, як і потреба підприємств у
працівниках на заміщення вільних робочих місць.
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року 6.
Середньомісячна заробітна плата найманого працівника у Ко-
ростеня вища, ніж в середньому по області, але нижче середніх
загальноукраїнських показників. В структурі доходів населення в розра-
хунку на 1 мешканця 57% становлять соціальні виплати.

Матеріальні ресурси
Мінерально-сировинний потенціал міста й району представлений
рядом родовищ корисних копалин. Це декоративний облицювальний
камінь, мармур, сировина для металургії та будівельної промисловості,
вапняки, буре вугілля, цегельно-черепична сировина, торф. Також добу-
вають відомі граніти, наявні поклади титану, що задовольняють потреби
України, апатитів, цирконію, фосфоритів. В межах міста знаходиться 2
діючих кар’єри з видобутку гранітів та інших матеріалів. Їхня глибина –
6 горизонтів по 13 м. Ще 10 кар’єрів діють поблизу міста.
Регіон займає перше місце в Україні по запасах лісових ресурсів, де
переважають хвойні породи (60%), також присутні твердо-листові та
листові породи дерев.
Водні ресурси м.Коростень формуються на 90% за рахунок поверхне-
вих і на 10% за рахунок підземних вод. Головною водною артерією міста є
річка Уж. Водозабезпеченість м.Коростень є низькою – на одного жителя
припадає близько 1 тис. м3 води на рік.
Місто має вільні земельні ділянки, призначені для ведення
господарської діяльності, а саме для промислової та підприємницької
забудови.

Екологія
У 1989 р. місто Коростень визнано постраждалим від наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС і віднесено до 3-ої зони радіаційного забруднен-
ня.
Аналіз стану довкілля в місті свідчить, що незважаючи на відносне по-
кращення якісних показників стану атмосферного повітря та стабілізації
цих показників для водних та інших природних ресурсів, екологічна
ситуація не відповідає сучасним вимогам.
З впливом на стан довкілля пов’язана діяльність більш ніж 100
підприємств, організацій, установ та інших суб’єктів господарюван-
ня. Цей вплив виявляється, по-перше, у викидах шкідливих речовин у
повітря, скиданні забруднених стічних вод і утворенні відходів, а по-
друге, у споживанні природних ресурсів, оскільки для функціонування
7. Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року
промислового виробництва потрібні територія, земельні ділянки
для розміщення підприємств, водні та інші природні ресурси.
Спостерігається тенденція зменшення викидів від стаціонарних джерел
і суттєвого зростання викидів від пересувних джерел.
Однією з головних екологічних проблем м. Коростень є промислові та
тверді побутові відходи, які є значним фактором забруднення довкілля
та негативного впливу на здоров’я людини. В період 2006-2014 роки об-
сяги твердих побутових відходів збільшились в 2,8 рази.

Фінансові ресурси міста
Доходи бюджету міста формуються з коштів, які надходять з бюджетів
інших рівнів та податку на доходи фізичних осіб. При цьому бюджет роз-
витку Коростеня складає лише 4,5%.
Видатки бюджету міста соціально-орієнтовані та спрямовані, пере-
важно на заробітну плату і соціальну допомогу. Витрати на благоустрій,
житлово-комунальне господарство, дорожнє господарство, фізкультуру
і спорт складають менше 2% за кожним з напрямів.
Господарський комплекс міста.
Місто характеризується багатопрофільною економікою з акцентом на
промислове виробництво, торгівлю та діяльність транспорту. В структурі
виробництва продукції 18-ти промислових підприємств основно-
го кола переважають галузі деревообробної, хімічної, металургійної,
машинобудівної та добувної промисловості.
Провадять підприємницьку діяльність понад 3 тис.суб’єктів. Нада-
ють фінансові послуги відділення та філії 20-ти банківських установ,
6-ти страхових компаній.
В місті розміщено митний пост «Коростень», спеціалізацією якого є
оформлення вантажів, що йдуть через міжнародний залізничний пункт
пропуску «Виступовичі – Словечно», вид сполучення – вантажний-
залізничний, суміжна країна – Білорусь.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств міста протягом
останніх років характеризується позитивним сальдо між експортом та
імпортом.
Діяльність транспортного комплексу міста представлена двома
видами: автомобільним (вантажні та пасажирські перевезення) та
залізничним.
Місто має розгалужену телефонну мережу, активно розвиваються си-
стеми мобільного зв’язку та Інтернет.
Житлово-комунальне господарство міста представлено 8 комуналь-
ними підприємствами, які надають послуги тепло, водопостачання,
водовідведення, утримання житла, проведення благоустрою, озеленення
міста та вивіз твердих побутових відходів.

Інфраструктура міста.
Загальна площа житлових приміщень у місті Коростені станови-
ла 1495,2 тис.м². Площа міста під багатоповерховою забудовою та
індивідуальною забудовою за останні роки суттєво не змінилася і складає
10,91% і 8,3% відповідно. В місті функціонує 24 об’єднання співвласників
багатоповерхових будинків, які охоплюють 38 будинків.
Протяжність вулично-дорожньої мережі в межах міста складає 209,5
км, загальною площею 1457 тис.м². При цьому менше половини цих
доріг мають тверде покриття, майже 40% доріг не освітлені і лише 8,7 км
доріг обладнано закритою дощовою каналізацією.
Площа зелених насаджень в місті становить 794,14 га. Для відпочинку
городян упорядковано 6 парків та 11 скверів. Майже вдвічі на останні 8
років збільшилася кількість дитячих і спортивних майданчиків: з 70 у
2006 р. до 134 у 2014 р.
Основними енергоресурсами, які споживаються у м. Коростень, є газ
та електрична енергія. Найбільшими споживачами газу є населення та
житлово-комунальне господарство, а електричної енергії – населення та
підприємства.
Рівень охопленості населення послугою централізованого теплопо-
стачання складає 80%. Проблемним є питання збитковості КП «Тепло-
забезпечення», яке пов’язане з наявною заборгованістю населення за
тепло, неповне відшкодування тарифами собівартості послуг, значної
кількості аварій на теплотрасах.
Лише 66,4% мешканців міста мають доступ до послуги
централізованого водопостачання, при цьому протяжність мереж
водовідведення на 15% менша за протяжність мереж водопостачання.
Рівень зношеності мереж складає 51,5%. За останні 8 років аварійність
мережі водовідведення зросла вдвічі. Слід зауважити, що обсяги поданої
води в місто за останні роки скоротився. Тарифи на централізоване
водопостачання і водовідведення не покривають витрат комунального
підприємства на надання цих послуг.

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА
Соціальне та пенсійне забезпечення
У соціальній сфері відстежуються негативні процеси збільшення
відсотка мешканців міста, які потребують допомоги від держави та
органів місцевого самоврядування. За останні 8 років кількість осіб,
які отримують соціальну допомогу та соціальні послуги, зросла майже
втричі і складає 10% населення міста, населення пенсійного віку складає
34%.
За цей період відсоток домогосподарств, які отримують субсидії на
житлово-комунальні послуги, зріс більше ніж вдвічі і досяг 11,5%. Вра-
ховуючи суттєве підняття тарифів за комунальні послуги у 2014 році
можна очікувати подальше погіршення ситуації.

Охорона здоров’я
Медичний простір міста представлений двома лікарнями, чотир-
ма поліклінічними закладами, міжрайонним діагностичним центром,
станцією швидкої допомоги та приватними кабінетами, які надають
медичні послуги.
Демографічна ситуація в місті залишається складною. Хоча смертність
населення ще переважає, протягом останніх років намітилася позитивна
динаміка народжуваності населення.
Серед причин смертності переважають захворювання серцево-
судинної системи, онкопатологія, травми та отруєння. Відсоток
розповсюджуваності всіх захворювань протягом останніх років майже
не змінний. Залишаються актуальними захворюваність на інфаркти,
інсульти, онкопатологію, туберкульоз.

Освіта
У м. Коростені функціонує 23 дошкільні навчальні заклади, 22 з яких
комунальні. Кількість місць в них зросла за рахунок оптимізації вико-
ристання наявних площ, але проблема перезавантаженості залишається
актуальною.
У Коростені працює 4 заклади позашкільної освіти. Охоплення дітей
позашкільною освітою збільшилось з 25,7% в 2006р. до 45,8% в 2013 році.
У місті працює 14 загальноосвітніх закладів різних форм навчання,
які здатні прийняти 8886 учнів. Порівняно з 2006 роком кількість учнів
зменшилась на 1473 учні або на 18,5%. Працює вечірня школа для 10-12
класів, в якій навчається 163 учні.
Випускники шкіл мають можливість продовжити навчання у двох
професійних і вищих учбових закладах (Коростенський технічний ко-
ледж ТСОУ і Професійно-технічне училище № 16), які спеціалізуються
на підготовці кваліфікованих робітників машинобудівних професій.
Проте вони не забезпечують в певній мірі потреби економіки міста в
робітничих кадрах.

Культура і спорт
Для задоволення культурних потреб населення працює: 9 клубних
закладів, з них 3 будинки культури, 5 профспілкових клубів, 20 бібліотек,
3 парки культури, краєзнавчий музей, військово-історичний комплекс
«Скеля», музей Локомотивного депо, музейні кімнати заводу хімічного
машинобудування, фарфорового заводу, етнографічна кімната середньої
загальноосвітньої школи № 5. Для молоді діють художня школа та шко-
ла мистецтв ім. А.Білошицького, Будинок творчості школярів, станція
юних техніків та юних натуралістів, відділення Малої Академії Наук, 7
підліткових клубів за місцем проживання, спортивні клуби і секції.
Зберігаючи і розвиваючи свою культурну спадщину у місті постійно
зростає кількість пам’яток місцевого значення занесених до державного
реєстру.
Коростень є одним з найкращих спортивних міст області. Коростенські
спортсмени мають чималі досягнення на обласному та Всеукраїнському
рівнях.
У місті Коростені працює Коростенська дитячо-юнацька спортивна
школа, де є відділення з таких видів спорту як легка атлетика, волей-
бол, баскетбол, футбол. Працюють відділення дзюдо, шахів, з боротьби.
Діють спортивний клуб з хокею на траві, футбольні клуби, п’ять клубів
карате, боксерський клуб, клуби бально-спортивного танцю, фітнес-
клуб, тенісний клуб, баскетбольний клуб. Проводяться заняття з фрі-
файту та контактних єдиноборств. По мікрорайонах міста побудовані
сучасні спортивні майданчики.

Громадські об’єднання та засоби масової інформації
У місті Коростень зареєстровано 32 об’єднання громадян. З 2008 року
міська рада запровадила конкурс серед громадських організацій на от-
римання муніципального гранту на реалізацію власних ініціатив. Щоро-
ку 3 з них стають переможцями конкурсу та отримують додаткові кошти.
11. Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року
Функціонує 9 місцевих засобів масової інформації: 6 газет, 2 телека-
нали, 1 радіостанція та 1 журнал. Функціонує інтернет-сторінка міста.
З метою забезпечення відкритості в діяльності органів місцевого са-
моврядування проводяться громадські слухання, заслуховуються звіти
керівників структурних підрозділів перед громадою міста.
Протягом 2012 року було повністю оновлено міський інформаційний
сайт korosten.in.ua, який знайшов позитивні відгуки у користувачів.
На офіційному сайті в повному обсязі забезпечено право на доступ до
публічної інформації.
Участь міста в міжнародних програмах розвитку
Протягом 2011-2014 років місто прийняло участь в 11 міжнародних
програмах розвитку. Найтісніша співпраця налагоджена з ПРООН,
USIAD, GIZ.
З 11 містами світу укладені побратимські та партнерські договори
про співпрацю.

ВИСНОВКИ З АНАЛІЗУ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ТА
ОПИТУВАННЯ МЕШКАНЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ
1. Базовою підставою функціонування Коростеня як міста є
необхідність підтримки руху вантажів залізничним транспортом через
розташовану тут вузлову залізничну станцію. Залізничні шляхи, які
проходять через місто, мають стратегічне значення для транспортної
інфраструктури Європи.
2. У силу історичних обставин Коростень став регіональним цен-
тром (з відповідними центральними функціями: медицина, освіта,
адміністративні послуги, місцевий торговельний центр) півночі
Житомирської області. Проте поступове зменшення населення цих
територій в наслідок міграції призведе до зменшення важливості цих
функцій.
3. Коростень як промислова база для первинної переробки місцевої
сировини має хороші перспективи для існування. Активізація промис-
лового виробництва можлива у двох напрямах:
– розвиток «брудного» виробництва, що базується на дешевих
місцевих ресурсах та місцевій дешевій робочій силі;
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року 12.
або:
– розвиток виробництва готової до споживання продукції на основі
створення у майбутньому привабливих умов для ведення бізнесу, за-
лучення інвестицій та створення привабливих умов для проживання
приїжджих висококваліфікованих кадрів.

РОЗРОБКА СИСТЕМИ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ РОЗВИТКУ
КОРОСТЕНЯ ДО 2025 Р.
Система цілей розвитку міста повинна забезпечити розв’язання го-
ловних проблем його розвитку та максимально використати наявні
можливості.
Стратегічний вибір громади міста враховує можливі сценарії розвит-
ку міста та базується насамперед на бажаннях мешканців міста, вира-
жених в баченні, аналізі слабких і сильних сторін міста, можливостей і
загроз для його розвитку.
Формування бачення міста в майбутньому.
На основі проведеного аналізу, соціологічних опитувань та дискусій в
робочих групах і на громадських слуханнях визначене бачення майбут-
нього міста:
Коростень — регіональний історико-культурний та економічний
центр Житомирського Полісся з розвиненою багатопрофільною
промисловістю високих технологій. Місто щирих та гостинних лю-
дей, відкрите для гостей та інвесторів, екологічно безпечне, комфор-
тне для проживання.
Обґрунтування стратегічного вибору.
Мета Стратегічного плану – спрямувати обмежені ресурси на
пріоритетні сфери, які призведуть до бажаного напряму розвитку. Од-
ним із перевірених інструментів вибору пріоритетів є SWOT-аналіз.

СИЛЬНІ СТОРОНИ:
1. Є затверджений генеральний план забудови;
2. Велика кількість різних природних ресурсів (мінеральні та лісові);
13. Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року
3. Місцевий патріотизм;
4. Досвід залучення зовнішніх ресурсів;
5. Впевненість у власних силах мешканців міста та місцевих
підприємців;
6. Високий ступінь реалізації прийнятих міською радою програм і
планів соціально-економічного розвитку;
7. Статус міста обласного значення;
8. Високий рівень національної та культурної толерантності;
9. Розвинений інформаційний простір;
10. Довіра громади до влади;
11. Сталий баланс політичних сил, які можуть об’єднатися для
прийняття важливих рішень;
12. Рішучість у відстоювання власних інтересів громади;
13. Хороша взаємодія місцевих, регіональних і центральних органів
влади;
14. Розвинене залізничне та автомобільне сполучення з кордонами
ЄС і Митного Союзу, Києвом, Півднем України;
15. Багатопрофільний малий і середній бізнес з акцентом на
транспорт та промислове виробництво;
16. Підтримка населенням майбутнього міста як промислового
центру;
17. Позитивне ставлення місцевих підприємців до приходу
сторонніх, в т.ч. іноземних, інвесторів;
18. Наявність вільних виробничих площ;
19. Наявність вільних земельних ділянок для значних інвестицій;
20. Наявність робочої сили;

СЛАБКІ СТОРОНИ:
1. Мережа освітлення охоплює лише 60% вулиць;
2. Місто поділено на 4 сектори залізницею і річкою, що ускладнює
комунікації;
3. Майже половина населення міста не забезпечено централізованим
водопостачанням і водовідведенням;
4. Недостатня пропускна потужність очисних споруд каналізації;
5. Одне джерело водопостачання;
6. Застарілі електромережі;
7. Менше половини доріг з твердим покриттям;
8. Пішохідні тротуари облаштовані тільки в центральній частині
міста;
9. Недостатня кількість майданчиків для збору ТПВ;
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року 14.
10. Застарілий житловий фонд;
11.Наявність великих несанкціонованих сміттєзвалищ;
12. Відсутні підприємства по переробці вторинної сировини та
утилізації відходів;
20. Низька додана вартість виробництва;
21. Недостатність кваліфікованих кадрів інженерних та робітничих
професій;
22. Відсутність інфраструктури підтримки малого і середнього
бізнесу;
23. Спад виробництва продукції підприємствами міста;
24. Недостатньо інвестиційних пропозицій для інвесторів;
25. Несприятливий інвестиційний клімат в Україні;
27. Полігон захоронення ТПВ не відповідає сучасним вимогам;
28. Відсутність чітко сформованого образу міста серед широкого
загалу в Україні та закордоном;
Базуючись на результатах аналітично-описової частини та SWOT-
аналізу, обрано динамічну (конкурентну стратегію), яка передбачає
формування конкурентних переваг міста шляхом мінімізації впливу на
розвиток міста слабких його сторін за допомогою можливостей, які за-
раз виникають в нашій країні та у світі. При цьому місто повинно макси-
мально використати свої сильні сторони.

ВИЗНАЧЕНО ДВА ОСНОВНИХ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МІСТА:
1. Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки,
так як трансформація економіки країни та наявний у місті потенціал
нададуть широкі можливості для розвитку цієї сфери.
2. Місто високої якості міського середовища, оскільки більшість
проблем зосереджені в соціальній сфері та інженерній інфраструктурі
міста, що призводить до негативних соціальних та демографічних
наслідків.
З метою досягнення бачення майбутнього міста, за кожним з обраних
пріоритетних напрямів, були визначені стратегічні цілі. Розроблення і
досягнення цілей формує основу для управління містом. Стратегічні цілі
повинні дати відповідь на запитання, що необхідно зробити, щоб досяг-
ти бажаного результату розвитку міста.
15. Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року
Структура стратегічних цілей розвитку м. Коростеня до 2025 р.
Стратегічні цілі деталізовані в операційні цілі, які формулюють чіткі
відповіді на питання, яким шляхом, яким чином громада намагатиметь-
ся реалізувати стратегічні цілі свого розвитку.
Операційні цілі, своєю чергою, об’єднують комплекси завдань що
визначають конкретні заходи, які згодом можуть бути реалізовані за до-
помогою проектів та програм дій.
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року 16.
Коростень — регіональний історико-культурний
та економічний центр Житомирського Полісся з розвиненою
багатопрофільною промисловістю високих технологій.
Місто щирих та гостинних людей, відкрите для гостей та
інвесторів, екологічно безпечне, комфортне для проживання
Регіональний індустріальний
центр багатопрофільної
економіки
Стимулювати розвиток
високотехнологічних секторів
промисловості
Покращити підприємницький
клімат
Удосконалити систему
маркетингу міста
Покращити візуальний
імідж міста
Підвищити рівень енергетичної
та екологічної безпеки міста
Місто високої якості
міського середовища

СИСТЕМА ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ М. КОРОСТЕНЯ ДО 2025 РОКУ.
Стратегічні напрями Стратегічні цілі Операційні цілі
1. Регіональний
індустріальний центр
багатопрофільної
економіки
1.1. Стимулю-
вати розвиток
високотехнологічних
секторів
промисловості
1.1.1. Індустріальний
парк «Коростень» –
національний проект
1.1.2. Розробка
інвестиційних пропозицій
щодо використання старих
промислових зон
1.2. Покращити
підприємницький
клімат
1.2.1. Розвиток
інфраструктури підтримки
бізнесу
1.2.2. Удосконалення
системи надання
адміністративних послуг
та розвиток електронного
урядування
2. Місто високої якості
міського середовища
1.3. Удосконалити
систему маркетингу
міста
1.3.1. Формування бренду
міста
1.3.2. Реалізація
активної міжнародної
маркетингової політики
з створення позитивного
іміджу міста
2.1. Покращити
візуальний імідж
міста
2.1.1. Реконструкція
центральної площі міста
на принципах публічно-
приватного партнерства
2.1.2. Реалізація локальних
проектів благоустрою
шляхом залучення
активної частини громади
2.2. Підвищити рівень
енергетичної та
екологічної безпеки
міста
2.2.1. Розвиток міської
енергетики
2.2.2. Модернізація
системи водопостачання/
водовідведення
2.2.3. Підвищення
екологічної свідомості
населення
2.2.4. Поліпшення пово-
дження з побутовими,
промисловими і
небезпечними відходами
17. Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року 18.
Завдання стратегічного плану розвитку Коростеня
Напрямок 1 Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки
Стратегічна ціль 1.1 Стимулювати розвиток високотехнологічних секторів промисловості
Операційна ціль 1.1.1 Індустріальний парк “Коростень” – національний проект
Номер Назва завдання
Координатор
(відповідальний
виконавець)
Партнери
(виконавці)
Термін
(тривалість)
реалізації
Джерела
фінансування
(ресурси)
Критерії
виконання
1.1.1.1 Визначити керуючу
компанію
Заступник міського
голови з економічних
питань
Держінвестпроект
України, ДБУ
«Житомирський
регіональний центр з
інвестицій та
розвитку», відділ
місцевого
економічного
розвитку управління
економіки
6 міс. Міський бюджет* Визначена керуюча
компанія
індустріального
парку «Коростень»,
укладений договір
1.1.1.7 Визначити небажані види
діяльності на території
Парку
Секретар міської ради керуюча компанія
індустріального
парку, управління
економіки
виконавчого комітету
міської ради
6 міс. Міський бюджет* Затверджений на
сесії міської ради
список небажаних
видів діяльності,
організація
громадських
слухань
* Без додатковий асигнувань
19. Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року
Напрямок 1 Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки
Стратегічна ціль 1.1 Стимулювати розвиток високотехнологічних секторів промисловості
Операційна ціль 1.1.2 Розробка інвестиційних пропозицій щодо використання старих промислових зон
Номер Назва завдання
Координатор
(відповідальний
виконавець)
Партнери
(виконавці)
Термін
(тривалість)
реалізації
Джерела
фінансування
(ресурси)
Критерії
виконання
1.1.2.1.
Інвентаризувати
старопромислові зони
(СПЗ) на території міста
Управління економіки
МБТІ, міськрайонне
управління
державного агентства
земельних ресурсів
6 міс. Міський бюджет*
Зібрана інформація
про наявні земельні
ділянки і будівлі, та
інженерні мережі і
їх характеристики в
СПЗ
Напрямок 1 Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки
Стратегічна ціль 1.2 Покращити підприємницький клімат
Операційна ціль 1.2.1 Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу
Номер Назва завдання
Координатор
(відповідальний
виконавець)
Партнери
(виконавці)
Термін
(тривалість)
реалізації
Джерела
фінансування
(ресурси)
Критерії
виконання
1.2.1.1 Створити Центр
підтримки бізнесу
Управління економіки Підприємці, ЦНАП,
громадські організації
1 рік Міський бюджет,
кошти місцевих
підприємців,
гранти
Діючий міський
інформаційно-
консультаційний
центр з підтримки
бізнесу
1.2.1.2 Впровадити навчальні
програми з
підприємництва в ЗОШ
міста
Відділ освіти Управління
економіки, Центр
підтримки бізнесу,
Західноукраїнський
регіональний
навчальний центр
1 рік Міський бюджет*,
благодійні внески
Інтегровані в
навчальний план
ЗОШ спецкурси з
підприємництва,
забезпечені
методичними і
дидактичними
матеріалами
1.2.1.3 Створити
інвестиційний паспорт
міста
Управління економіки Центр підтримки
бізнесу, підприємці
міста, консалтингова
компанія
6 міс. Міський бюджет,
кошти місцевих
підприємців
Друкована і
електронна версія
паспорту,
включення цих
проектів в
Інтерактивну
інвестиційну карту
України
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року 20.
21. Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року
Напрямок 1 Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки
Стратегічна ціль 1.3 Удосконалити систему маркетингу міста
Операційна ціль 1.3.1 Формування бренду міста
Номер Назва завдання
Координатор
(відповідальний
виконавець)
Партнери (виконавці)
Термін
(тривалість)
реалізації
Джерела
фінансування
(ресурси)
Критерії
виконання
1.3.1.1 Розробити концепцію
брендубуку міста та
технічне завдання
Секретар міської
ради
Громадська рада, відділ
ІКЗ виконавчого
комітету міської ради,
управління економіки
виконавчого комітету
міської ради, відділ
місцевого
економічного розвитку
управління економіки
3 місяці Міський
бюджет*
Розроблене
положення «Про
бренд міста
Коростеня»
1.3.1.2 Вибрати та затвердити
брендбук міста на
конкурсній основі
Секретар міської
ради
Заступник міського
голови з економічних
питань, управління
економіки виконавчого
комітету міської ради,
відділ місцевого
економічного розвитку
управління економіки
6 місяців Міський бюджет,
кошти
громадських
організацій,
гранти
Прийнятий
брендбук міста
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року 22.
Напрямок 1 Регіональний індустріальний центр багатопрофільної економіки
Стратегічна ціль 1.3 Удосконалити систему маркетингу міста
Операційна ціль 1.3.1 Реалізація активної міжнародної маркетингової політики з створення позитивного
іміджу міста
Номер Назва завдання
Координатор
(відповідальний
виконавець)
Партнери
(виконавці)
Термін
(тривалість)
реалізації
Джерела
фінансування
(ресурси)
Критерії
виконання
1.3.2.1 Оновити дизайн сайту
міста з урахуванням
розроблених
розробленого брендбуку
Секретар міської
ради
Відділ
інформаційно-
консультативного
забезпечення
6 міс. Міській бюджет Інформація
надається
відповідно до
розробленої
системи
1.3.2.2 Створити скорочену
англомовну версію сайту
міста
Секретар міської
ради
Відділ
інформаційно-
консультативного
забезпечення
6 міс Міській бюджет Перекладені
англійською мовою
розділи сайту,
спрямовані на
інвесторів та
туристів, з
актуальною
інформацією
1.3.2.3 Створити «дорожню
карту» (концепцію)
співпраці з містами –
партнерами
Секретар міської
ради
Заступник міського
голови, Відділ
інформаційно-
консультативного
забезпечення, апарат
міської ради,
управління економіки
2 міс Міській бюджет Щорічне складання
планів співпраці з
містами –
партнерами. Обмін
інформацією про
розвиток громади
на сайтах міст.
1.3.2.4 Скласти календар
проведення найбільш
важливих міських
заходів та забезпечити їх
оприлюднення в засобах
масової інформації та
тематичних інтернет-
ресурсах
Секретар міської
ради
Заступник міського
голови, Відділ
інформаційно-
консультативного
забезпечення, відділ
культури, апарат
міської ради, міській
відділ освіти, відділ
сім’ї, молоді та
спорту, управління
економіки
1 міс. Міській бюджет,
кошти спонсорів
Збільшена кількість
учасників та гостей
міста в проведені
заходів згідно
затвердженого
плану. Забезпечено
інформування про
їх проведення та
учасників в ЗМІ та
тематичних
інтернет-ресурсах.
23. Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року
Напрямок 2 Місто високої якості міського середовища
Стратегічна ціль 2.1 Покращити візуальний імідж міста
Операційна ціль 2.1.1 Реконструкція центральної площі міста на принципах публічно-приватного
партнерства
Номер Назва завдання
Координатор
(відповідальний
виконавець)
Партнери
(виконавці)
Термін
(тривалість)
реалізації
Джерела
фінансування
(ресурси)
Критерії
виконання
2.1.1.1 Зареєструвати місто на сайті
Skyscrapercity.com та
постійно просувати бренд
міста
Відділ архітектури,
містобудування та
земельних ресурсів
Інформаційно-
консультаційний
відділ
постійно Міський бюджет* Окрема тема на
профільній гілці
форуму та її
постійна підтримка
2.1.1.2 Розробити базову концепцію
розвитку центральної площі
Відділ архітектури,
містобудування та
земельних ресурсів
Профільні проектні
організації
3 міс. Міський бюджет* Розроблені варіанти
концепція
2.1.1.3 Створити дискусійні
майданчиків для залучення
громади міста до
планування
Заст. міського голови Інформаційно-
консультаційний відділ,
відділ освіти, відділ
культури, відділ молоді
і спорту, ТІЦ, ГО,
управління праці
6 міс. Міський бюджет*,
донори,
волонтерство
Не менше 30
поданих пропозицій
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року 24.
Напрямок 2 Місто високої якості міського середовища
Стратегічна ціль 2.1 Покращити візуальний імідж міста
Операційна ціль 2.1.2 Реалізація локальних проектів благоустрою шляхом залучення активної частини
громади
Номер Назва завдання
Координатор
(відповідальний
виконавець)
Партнери (виконавці)
Термін
(тривалість)
реалізації
Джерела
фінансування
(ресурси)
Критерії
виконання
2.1.2.3 Облаштувати
муніципальний пляж на р.
Уж
Заст. міського голови Інформаційно-
консультаційний відділ,
Управління ЖКГ, ГО,
місцевий бізнес, підрядні
організації, будівельні
організації
3 роки Міський бюджет,
місцевий бізнес,
донори, кошти
громадян
Облаштований пляж
25. Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року
Напрямок 2 Місто високої якості міського середовища
Стратегічна ціль 2.2 Підвищити рівень енергетичної та екологічної безпеки міста
Операційна ціль 2.2.1 Розвиток міської енергетики
Номер Назва завдання
Координатор
(відповідальний
виконавець)
Партнери
(виконавці)
Термін
(тривалість)
реалізації
Джерела
фінансування
(ресурси)
Критерії
виконання
2.2.1.2 Перевести 8 котелень на
альтернативні види палива
Енергоменеджер Проектні і будівельні
організації, УЖКГ
4 роки Міський бюджет,
кошти КП,
залучені кошти,
запозичення
8 котелень на
альтернативних
видах палива
(% зменшення
обсягів газу)
2.2.1.5 Проводити регулярні
просвітницькі заходи з
енергозбереження серед
населення
Енергоменеджер Відділ освіти,
комунальні
підприємства,
громадські
організації, ЗМІ
Постійно Міський бюджет,
гранти, кошти
комунальних
підприємств
Навчальні програми
з енергозбереження
в усіх школах і
дитсадках міста; об
лаштовані
інформаційні стенди
у всіх бюджетних
установах міста
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року 26.
Напрямок 2 Місто високої якості міського середовища
Стратегічна ціль 2.2 Підвищити рівень енергетичної та екологічної безпеки міста
Операційна ціль 2.2.3 Підвищення екологічної свідомості населення
Номер Назва завдання
Координатор
(відповідальний
виконавець)
Партнери
(виконавці)
Термін
(тривалість)
реалізації
Джерела
фінансування
(ресурси)
Критерії
виконання
2.2.3.1 Створити Громадську
екологічну раду при
міському голові м.
Коростень для
забезпечення доступу
громадськості до
прийняття рішень з
питань, що стосуються
довкілля
Заступник міського
голови
Управління УЖКГ,
відділ з питань
цивільного захисту,
управління праці та
соціального захисту
населення, відділ
інформаційно-
консультаційного
забезпечення,
громадські організації
3 міс. Міський бюджет* Постійно діюча
громадська рада
2.2.3.2 Залучити ЗМІ до
інформування населення
щодо стану довкілля в
місті
Заступник міського
голови
Управління УЖКГ,
цивільного захисту,
управління праці та
соціального захисту
населення, відділ
інформаційно-
консультаційного
забезпечення, ЗМІ,
громадські організації
3 міс. Міський бюджет* Щомісячний
сюжет/публікація
на тематику стану
довкілля в місті
2.2.3.3 Залучити духовно-
релігійні установи для
формування екологічного
мислення населення
Заступник міського
голови
Управління УЖКГ,
відділ освіти, відділ
інформаційно-
консультаційного
забезпечення,
релігійні організації
6 міс. Міський бюджет*,
благодійні внески
Започаткування
практики
прибирання певних
ділянок міста,
організованого
релігійними
громадами міста
27. Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року
Напрямок 2 Місто високої якості міського середовища
Стратегічна ціль 2.2 Підвищити рівень енергетичної та екологічної безпеки міста
Операційна ціль 2.2.4 Поліпшення поводження з побутовими, промисловими і небезпечними відходами
Номер Назва завдання
Координатор
(відповідальний
виконавець)
Партнери
(виконавці)
Термін
(тривалість)
реалізації
Джерела
фінансування
(ресурси)
Критерії
виконання
2.2.4.1 Закупити новий
спецтранспорт для
санітарного очищення
міста
Заступник міського
голови
УЖКГ
КВГП
3 роки Державний
бюджет, місцевий
бюджет, кошти КП
Закуплено 4
одиниці техніки
2.2.4.2 Завершити впровадження
системи роздільного збору
ТПВ з подальшим
сортуванням з метою
зменшення об’ємів вивозу
та поховання відходів
Заступник міського
голови.
УЖКГ
КВГП
Спілки голів
вуличних комітетів
4 роки місцевий бюджет,
власні кошти
підприємства,
гранти
Роздільний збір
ТПВ на всій
території міста
2.2.4.3 Довести полігон ТПВ до
вимог санітарних норм
Заступник міського
голови.
УЖКГ
КВГП
Сингаївська сільська
рада
5 роки Державний
бюджет, місцевий
бюджет,
власні кошти
підприємства,
гранти
Відповідність
полігону
санітарним нормам
ГРАФІК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
Формування графіка виконання завдань Стратегічного плану базу-
валось на їх ранжуванні, шляхом дослідження думок експертів з різних
сфер життєдіяльності міста. При цьому, застосовуються два критерії
оцінювання (оцінювання проводиться за 25-бальною шкалою):
1) стратегічна важливість для майбутнього розвитку міста –
відображає важливість конкретного завдання у контексті досягнення
бачення майбутнього міста;
2) можливість виконання своїми силами – свідчить про реалістичність
окресленого завдання. Даний критерій дає змогу відсіяти ті завдання,
виконання яких є малоймовірним з огляду на обмеженість фінансових,
людських ресурсів або з інших причини.
На основі вищеописаної методики складений графік виконання
завдань.
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року 28.
Номер
завдання
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1
кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.2.1
1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
ГРАФІК ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ МІСТА КОРОСТЕНЬ
Номер
завдання
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2.1.1.7
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.2.4
2.1.2.5
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5
2.2.1.6
2.2.2.1
2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.3.1
2.2.3.2
2.2.3.3
2.2.3.4
2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.4.4
Узгодженість основних положень
Стратегічного плану з іншими стратегічними документами
території
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року є
логічним продовженням попереднього Стратегічного плану, що
забезпечить послідовний цілеспрямований розвиток громади
міста. Він також є узгодженим з Генеральним планом м.Коростеня,
який розроблений на довгостроковий період до 2026 р., і практич-
но співпадає з часовим горизонтом Стратегічного плану розвитку
м. Коростеня до 2025 р. та міським енергетичним планом, який є
базою для розробки операційної цілі розвитку міської енергетики.
При розробці стратегічного плану розвитку міста також при-
ймалися до уваги діючі середньо- та короткострокові програми
розвитку.
Система управління, моніторингу та оновлення стратегії.
Реалізація завдань Стратегічного плану передбачає виконання
одночасно багатьох завдань структурними підрозділами виконав-
чого комітету Коростенської міської ради.
Система управління Стратегією має два рівні: політичний та
технічний. Політичний рівень забезпечує особисто міський голова
та міська рада. На цьому рівні заслуховуються та затверджують-
ся звіти Координаційної Ради, пропозиції щодо внесення змін до
Стратегічного плану. Міська рада приймає рішення щодо внесен-
ня змін на підставі пропозицій міського голови.
Технічний рівень забезпечує Координаційна Рада та органи
Управлінського і Громадського моніторингу. Члени Координаційної
Ради забезпечують виконання завдань Стратегічного плану
згідно затвердженого графіку. Члени Управлінського і Громадсь-
кого моніторингу аналізують основні показники соціально-
економічного розвитку міста та зовнішнього середовища (області,
країни, регіону, світові тощо). За результатами аналізу і досліджених
тенденцій розвитку формують пропозиції змін до цілей і завдань,
які необхідно вносити до Стратегічного плану.
31. Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року 32.
Адміністрування
(управління процесом реалізації)
Стратегічного плану розвитку м. Коростень на 2015 -2025 рр.
Адміністрування (управління процесом реалізації)
Стратегічного плану розвитку м. Коростень проводиться за
принципами єдності управління, персональної відповідальності,
прозорості та поточної координації дій. Адміністрування процесу
реалізації стратегічного плану здійснюється виконавчими орга-
нами міської ради (виконавчий комітет, самостійні управління та
відділи виконавчого комітету Коростенської міської ради).
Координацію дій здійснює Координаційна Рада з реалізації
Стратегічного плану розвитку міста, а саме:
– організовує взаємодію підрозділів виконавчих органів міської
ради, органів державної влади, підприємств та установ міста.
– готує звіти про стан реалізації Стратегічного плану на ім’я
міського голови та презентує його щоквартально на засіданні ви-
конавчого комітету, щорічні – сесії міської ради.
Пропозиції з корегування та змін в Стратегічному плані можуть
вноситися членами Координаційної Ради, органів Управлінського
або Громадського моніторингу, депутатами міської ради;
зацікавленими організаціями, установами та мешканцями міста.
Пропозиції щодо зміни основного тексту Стратегічного плану
розглядаються управлінням економіки, обговорюються на черго-
вих та позачергових нарадах Координаційної Ради і виносяться на
розгляд сесії Коростенської міської ради один раз на рік.
Стратегічний план розвитку м. Коростеня до 2025 року 33.
НОТАТКИ:

Чат-бот Гаряча лінія