Топ теги:
Попередження

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки

26 Серпня 12:49

      Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» виконавчий комітет Коростенської міської ради оприлюднює для громадського обговорення Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки розробленого відповідно до рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради №373 від 10.06.2021 р.  детального плану території по вулиці Сергія Кемського, 11Д з метою уточнення планувальної структури та перспективної забудови в межах земельної ділянки індустріального парку «Коростень» (забудовник – Приватне акціонерне товариство «Корсотенський завод МДФ»).
Зауваження і пропозиції до  Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території перспективної забудови в межах земельної ділянки індустріального парку «Коростень» приймаються протягом 15днів з дня оприлюднення цієї заяви на офіційному сайті міста.
         Пропозиції та зауваження у письмовому виді подаються за адресою: 11500, м. Коростень, вул. Грушевського,22, відділ архітектури та містобудування Коростенської міської ради (або  в електронному: arh.kor@rada-kor.gov.ua).
ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
Детальний план території по вулиці Сергія Кемського, 11Д з метою
уточнення планувальної структури та перспективної забудови в межах земельної
ділянки індустріального парку «Коростень»
 1.             Замовник стратегічної екологічної оцінки
Виконавчий комітет Коростенської міської ради, вул. Грушевського, 22., м. Коростень, 11500, Web: http:// korosten-rada.gov.ua/,  е-mail: general_department@korosten-rada.gov.ua,
 тел./факс: (04142) 5-00-00
2.             Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування
Детальний план території є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.
Детальний план території перспективної забудови в межах земельної ділянки індустріального парку «Коростень», розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обґрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації промислової ділянки міста, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію міста, найкращі умови проживання та праці.
Детальний план території перспективної забудови в межах земельної ділянки індустріального парку «Коростень», розроблено відповідно до рішення 6 сесії VIII скликання Коростенської міської ради №373 від 10.06.2021 р.
Розмір земельної ділянки – 42,2015 га.
Кадастровий номер 1810700000:02:038:0031.
Цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Детальний план території перспективної забудови в межах земельної ділянки індустріального парку «Коростень» розроблений  відповідно до схеми планування території району та області з урахуванням державних і регіональних інтересів та враховує Схему планування території Житомирської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.
3.             Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
Згідно з ч. 1 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
Детальний план території передбачає реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
 
Реалізація завдань і заходів, передбачених Програмою, спрямована на зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище, забезпечення раціонального використання природних ресурсів і базується на прийнятті екологічно обґрунтованих управлінських рішень з урахуванням позиції громадськості.
Досягнення екологічної безпеки в межах промислового району планується забезпечувати за рахунок впровадження природоохоронних заходів із:

Охорони і раціонального використання водних ресурсів.
Охорони атмосферного повітря.
Охорони та раціонального використання рослинного та тваринного світу.
Раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів.
Охорони і раціонального використання земель.                                                                                       4.             Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території перспективної забудови в межах земельної ділянки індустріального парку «Коростень» за компонентами навколишнього природного середовища.
Компонентами навколишнього природного середовища, на які впливає планова діяльність, є:
–         повітряне середовище;
–         водне середовище;
–         ґрунти.
Основними видами впливу проектованої діяльності на навколишнє природне середовище є:
–         викиди шкідливих речовин в атмосферу;
–         розміщення відходів.
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів, що пропонується відповідно до детального плану території на здоров’я населення.
б) для територій з природоохоронним статусом;
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки не буде проведена оцінка ймовірних наслідків від об’єктів перспективної забудови в межах земельної ділянки індустріального парку «Коростень», що пропонується відповідно до детального плану території на територій з природоохоронним статусом, в зв’язку з тим, що в межах території, яка розглядатиметься, об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні. 
5.             Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;
Зважаючи на комплексність рішень перспективної забудови в межах земельної ділянки індустріального парку «Коростень» цільове призначення якої – розміщення та експлуатація основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості розгляд виправданих альтернативних планових рішень не здійснюватиметься.
Найсприятливіший варіант – затвердження запропонованої перспективної забудови в межах земельної ділянки індустріального парку «Коростень».
6.             Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;
Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Для складання звіту стратегічної екологічної оцінки будуть використані: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.
Під час проведення стратегічної екологічної оцінки буде здійснено: збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників; проведення аналізу слабких та сильних сторін перспективної забудови в межах земельної ділянки індустріального парку «Коростень» з точки зору екологічної ситуації.
Разом з тим, будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, коментування, тощо.
7.             Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.
Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.
Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:
а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;
в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;
г) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;
Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:
– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;
– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.
 8.             Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку;
Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з урахуванням вимог:
Пропонується така структура Звіту із СЕО:
1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
2) характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
3) характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
9.             Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території перспективної забудови в межах земельної ділянки індустріального парку «Коростень» приймаються протягом 15днів з дня оприлюднення цієї заяви на офіційному сайті Коростенської міської ради (https://korosten-rada.gov.ua/).
         Пропозиції та зауваження подаються за адресою: 11500, м. Коростень, вул. Грушевського,22, відділ архітектури та містобудування Коростенської міської ради (email: arh.kor@rada-kor.gov.ua).  
          Контактна особа: Тумаш Сергій Павлович – начальник відділу, головний архітектор, тел.:(04142) 4-22-54.

 

 

Чат-бот Гаряча лінія