Топ теги:
Попередження

Паспорт_бюджетної_програми_0217370

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Коростенської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету )
04.11.2021 р. № 9п
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік (у новій редакції)
1. 0200000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0217370 7370   0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 06563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –313000 гривень , у тому числі загального фонду – 313000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
– Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
– Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
– Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік”;
– Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами;
– Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №66 “Про затвердження Програми розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки”  із змінами.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії влади з громадянами та суб’єктами господарювання
7. Мета бюджетної програми
Забезпечення єдиної інфраструктури автоматизованої інформаційної системи міжвідомчої взаємодії органів влади з громадянами та суб’єктами господарювання на основі активного використання інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення європейських стандартів якості надання електронних адміністративних послуг, відкритості та прозорості влади
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проектів інформатизації у місті
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Впровадження елементів електронного урядування в роботу виконавчого комітету Коростенської міської ради; розвиток інформаційної інфраструктури; підтримка проєктів інформатизації у місті 313 000 0 313 000
Усього 313 000 0 313 000
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма розвитку автоматизованої інформаційної системи Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 313 000 0 313 000
Усього 313 000 0 313 000
11. Результативні показники бюджетної програми

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
2 продукту
кількість придбаного комп’ютерного обладнання шт. договір 43,00 0,00 43,00
кількість заключених договорів з надання послуг провайдерів шт. договір 4,00 0,00 4,00
кількість заключених договорів по наданню послуг з розробки програмних продуктів шт. договір 3,00 0,00 3,00
1 2 3 4 5 6 7
3 ефективності
середні витрати на придбання 1 одиниці комп’ютерного обладнання грн. розрахунок 646,58 0,00 646,58
середні витрати на послуги провайдерів грн. розрахунок 14 855,00 0,00 14 855,00
середні витрати на послуги з розробки у сфері програмних продуктів грн. розрахунок 46 666,67 0,00 46 666,67
4 якості
динаміка кількості впроваджених програмних продуктів у порівнянні з попереднім роком відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Начальник фінансового управління Людмила БАРДОВСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
04.11.2021 р.
М.П.

 

Паспорт_бюджетної_програми_0215061

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Коростенської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету )
04.11.2021 р. № 9п
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік (у новій редакції)
1. 0200000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0215061 5061   0810 Забезпечення діяльності центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` Коростенської міської територіальної громади та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 06563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2970400 гривень , у тому числі загального фонду – 2970400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
– Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
– Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
– Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік” із змінами;
– Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами;
– Закон України від 24.12.1993р. №3808-ХІІ “Про фізичну культуру і спорт” із змінами;
– Закон України від 24.03.1995р. №108/95-ВР “Про оплату праці” зі змінами;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 “Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядіві коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”  із змінами;
– Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №77  “Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту у Коростенській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки”  із змінами.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення. Сприяння розширенню мережі спортивних споруд та зміцненню матеріально-технічної бази спортивних закладів
7. Мета бюджетної програми
Залучення широких верств населення до масового спорту та фізичної реабілітації, популяризація здорового способу життя, створення умов для реалізації здібностей обдарованої молоді та виховання її в дусі олімпійських принципів
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Створення умов для занять фізичною культурою та спортом за місцем навчання, роботи, проживання та відпочинку населення. Сприяння розширенню мережі спортивних споруд та зміцненню матеріально-технічної бази спортивних закладів
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності центрів здоров’я населення “Спорт для всіх”  Коростенської міської територіальної громади та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 2 970 400 0 2 970 400
Усього 2 970 400 0 2 970 400
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма розвитку фізичної культури і спорту Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 2 916 361 0 2 916 361
2 Програма “Молодь Коростенської міської територіальної громади” на 2021-2025 роки 30 000 0 30 000
3 Програма розвитку земельних відносин у Коростенській міській територіальній  громаді на 2017-2021 роки 24 039 0 24 039
Усього 2 970 400 0 2 970 400
11. Результативні показники бюджетної програми

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються  безпосередньо ЦФЗН “Спорт для всіх” од. календарний план 115,00 0,00 115,00
 кількість штатних працівників ЦФЗН “Спорт для всіх” осіб штатний розпис 18,00 0,00 18,00
 кількість спортивних клубів ЦФЗН “Спорт для всіх”, на проведення капітального ремонту яких надається фінансова підтримка з бюджету од. розрахункові дані 0,00 0,00 0,00
2 продукту
кількість учасників заходів, які здійснюються  безпосередньо ЦФЗН “Спорт для всіх” од. календарний план 11 900,00 0,00 11 900,00
3 ефективності
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН “Спорт для всіх” грн. розрахункові дані 7 846,76 0,00 7 846,76
 середній розмір фінансової підтримки з бюджету на утримання одного спортивного клубу ЦФНЗ “Спорт для всіх” грн. розрахункові дані 0,00 0,00 0,00
середні витрати на  проведення одного фізкультурно-масового заходу, який проводиться безпосередньо ЦФЗН “Спорт для всіх” грн. розрахункові дані 568,78 0,00 568,78
4 якості
динаміка** кількості учасників заходів ЦФЗН “Спорт для всіх”, порівняно з минулим роком відс. розрахункові дані 225,00 0,00 225,00
рівень виконання робіт з капітального ремонту спортивних клубів ЦФЗН “Спорт для всіх” відс. розрахункові дані 0,00 0,00 0,00
динаміка** кількості фізкультурно- масових заходів, які здійснюються  безпосередньо ЦФЗН “Спорт для всіх”,  порівняно з минулим роком відс. розрахункові дані 162,00 0,00 162,00
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Начальник фінансового управління Людмила БАРДОВСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
04.11.2021 р.
М.П.

 

Паспорт_бюджетної_програми_0210180

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Коростенської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету )
04.11.2021 р. № 9п
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік (у новій редакції)
1. 0200000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0210180 0180   0133 Інша діяльність у сфері державного управління 06563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –719100 гривень , у тому числі загального фонду – 608000 гривень та спеціального фонду – 111100 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
– Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
– Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
– Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік”;
– Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами;
– Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №67  “Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки” із змінами.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Створення належних умов для реалізації тариторіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України
7. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для розвитку місцевого самоврядування в місті як важливого фактору функціонування громадянського суспільства, трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов.
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Створення належних умов для реалізації тариторіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Створення належних умов для реалізації тариторіальною громадою, депутатами міської ради та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених чинним законодавством України 608 000 111 100 719 100
Усього 608 000 111 100 719 100
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма розвитку місцевого самоврядування Коростенської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 608 000 111 100 719 100
Усього 608 000 111 100 719 100
11. Результативні показники бюджетної програми

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
2 продукту
кількість відзначених осіб осіб рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови 400,00 0,00 400,00
1 2 3 4 5 6 7
кількість реалізованих проектів “Бюджету участі” од. звіт 0,00 0,00 0,00
кількість укладених угод про співробітництво од. звіт 5,00 0,00 5,00
кількість відвідувачів веб-сайту осіб аналіз роботи 0,00 0,00 0,00
кількість розміщеної соціальної реклами (сіті-лайти, біл-борди) осіб акт наданих послуг 0,00 0,00 0,00
3 ефективності
середня вартість заохочення та відзначення на1 особу грн. розрахунок 657,00 0,00 657,00
витрати на реалізацію одного проекту “Бюджету участі” грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00
середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту грн. розрахунок 0,00 0,00 0,00
4 якості
відсоток виконання проектів переможців відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком відс. розрахунок 0,00 0,00 0,00
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Начальник фінансового управління Людмила БАРДОВСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
04.11.2021 р.
М.П.

 

Паспорт_бюджетної_програми_0210150

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Коростенської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету )
04.11.2021 р. № 9п
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік (у новій редакції)
1. 0200000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 Виконавчий комітет Коростенської міської ради 04053507
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0210150 0150   0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 06563000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –35178700 гривень , у тому числі загального фонду – 35108700 гривень та спеціального фонду – 70000 гривень .
5. Підстави для виконання бюджетної програми
– Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
– Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
– Закон України від 15.12.2020р. №4000 “Про Державний бюджет України на 2021 рік” із змінами;
– Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” із змінами;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами;
– Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 “Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів, та інших органів” із змінами;
– Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 “Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік” із змінами;
– Рішення тридцять п’ятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019р. №1677 “Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій  Коростенської міської територіальної громади на період 2020-2022 рр.” із змінами;
– Рішення другої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №30 “Про умови оплати праці міського голови на 2021 рік”;
– Розпорядження міського голови від 11.01.2021р. №8 “Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників виконавчого комітету міської ради та його самостійних управлінь і відділів” із змінами.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради
7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Коростенської міської ради
8. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради
9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради 35 108 700 70 000 35 178 700
Усього 35 108 700 70 000 35 178 700
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

з/п
Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій  Коростенської міської територіальної громади на період 2020-2022 рр. 287 500 0 287 500
Усього 287 500 0 287 500
11. Результативні показники бюджетної програми

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело
інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 затрат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 115,00 0,00 115,00
1 2 3 4 5 6 7
2 продукту
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. журнал реєстрації 1 118,00 0,00 1 118,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 25 350,00 0,00 25 350,00
наявність програмного забезпечення для організації та ведення містобудівного кадастру од. видаткова накладна, акт наданих послуг 1,00 0,00 1,00
створення компонентів геосистеми містобудівного кадастру Коростенської міської територіальної гродами, завантаження та наповнення баз геокадастру, даних геоінформаційної системи містобудівного кадастру од. видаткова накладна, акт наданих послуг 1,00 0,00 1,00
3 ефективності
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. розрахунок 9,00 0,00 9,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок 220,00 0,00 220,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 305 293,04 0,00 305 293,04
Міський голова Володимир МОСКАЛЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради
Начальник фінансового управління Людмила БАРДОВСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
04.11.2021 р.
М.П.

 

розпорядження 9п від 04.11.2021

 

КОРОСТЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

 

Від 04.11.2021р. №_9п_

 

 

Про внесення змін до паспортів

бюджетних програм на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами та рішення другої сесії VIІІ скликання Коростенської міської ради від 24.12.2020р. №26 «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік» із змінами від 25.02.2021р. №139, від 15.04.2021р. №254, від 10.06.2021р. №353, від 19.08.2021р. №412, від 23.09.2021р. №522, від 28.10.2021р. №578 та рішень виконавчого комітету Коростенської міської ради від 07.07.2021р. №488 та від 04.08.2021р. №561 «Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2021 рік», керуючись п.1, п.2, п.7, п.19, п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

  1. Внести зміни до паспорту бюджетних програм на 2021 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК), затверджених розпорядженням міського голови від 10.02.2021р. №1п, (у редакції розпорядження міського голови від 05.03.2021р. №2п, від 21.04.2021р. №3п, від 17.06.2021р. №4п, від 14.07.2021р. №5п, від 10.08.2021р. №6п, від 26.08.2021р. №7п, від 24.09.2021р. №8п), виклавши його в новій редакції:

– 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

– 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

 

 

– 0215061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»;

– 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій».

 

  1. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм подавати до фінансового управління виконавчого комітету Коростенської міської ради в терміни визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

 

 

 

  Володимир МОСКАЛЕНКО

 

 

Заступник міського голови

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ

 

Керуючий справами виконкому

Андрій ОХРІМЧУК

 

Начальник юридичного відділу

Тетяна КАМІНСЬКА

Чат-бот Гаряча лінія