ОГОЛОШЕННЯ

/dostup-do-publichnoyi-informatsiyi/

/gromada/

/investment-korosten/

http://korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/pidpriyemnitstvo/

/korosten-istoriko-turistichniy-tsentr/

http://korosten-rada.gov.ua/images/jkh/TARIFI.pdf

https://www.youtube.com/channel/UCMS1WMTqy0CG2B-HsecQssQ/live

http://korosten-rada.gov.ua/osobistiy-priyom-gromadyan-v-rezhimi-videozvyazku/

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/energetichniy-menedzhment/

http://korosten-rada.gov.ua/zhitlovo-komunalne-gospodarstvo/mistobuduvannya-ta-arhitektura/town-planning-documentation/

https://forms.gle/CL98reGifxvvVFFx6

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/mizhnarodni-programi-rozvitku/meri-za-ekonomichne-zrostannya-/

https://my.matterport.com/show/?m=DRADJK3pEsa

http://korosten-rada.gov.ua/news/novini-mista/plan-zahodiv-13288.html

http://korosten-rada.gov.ua/news/anonsi-podiy/afisha.html

https://gromconsult.rada-kor.gov.ua/uk
Календар

http://www.korosten-rada.gov.ua/ekonomichniy-rozvitok/transportniy-kompleks-mista/avtomobilniy-transport/perevezennya-pasazhiriv-avtobusami-v-rezhimi-marshrutnogo-taksi/grafiki-ruhu-avtotransportu/

https://city.dozor.tech/ua/korosten/city
Погода
Загружаем курс доллара от minfin.com.ua…
Положення про загальні збори громадян за місцем проживання

Затверджено рішенням  18  сесії  міської ради Vскликання від 20.12.2007 року

 

                                                                                                                                                                                                                          

ПОЛОЖЕННЯ 

“Про загальні збори громадян за місцем проживання міста Коростеня”

 

Загальні збори громадян за місцем проживання є формою безпосередньої участі громадян міста Коростень у вирішенні питань місцевого значення.

 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Стаття 1. Загальні збори громадян за місцем проживання (далі — збори) скликаються за місцем проживання громадян ( мі­крорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку чи іншого територі­ального утворення) для обговорення і прийняття рішень з найважливіших пи­тань місцевого життя.

 

Стаття 2. У роботі зборів мають право брати участь громадяни, яким  виповнилося 18 років і які є членами відповідної територіальної громади.

У зборах не беруть участі психічно хворі громадяни, громадяни, визнані судом недієздатними.

У роботі зборів можуть брати участь народні депутати України, депутати  місцевих рад, представники органів виконавчої влади, трудових колективів, об'єднань громадян за місцем проживання, органів самоорганізації населення.

 

Стаття 3. Збори скликаються в міру необхідності,і є правомірні за присутності на них 300 чоловік від міста,  а  від   мі­крорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку чи іншого територі­ального утворенняне менше 50% осіб, які  проживають на відповідній території і мають право брати участь у зборах. Вразі скликання зборів (конференції) то не менш як двох представників відповідних територіальних утворень, якщо інше не передбачено  законами України.

 

Стаття 4. При розгляді і вирішенні питань збори керуються Конституцією і законами України, указами Президента України, іншими актами законодавчої і виконавчої влади, рішеннями відповідних місцевих рад та їх виконавчих органів,атакож цим Положенням.

 

Стаття 5. Рішення загальних зборів підлягають розгляду та врахуванню у своїй діяльності органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

 

2.      КОМПЕТЕНЦІЯ ЗБОРІВ.

 

Стаття 6. На розгляд зборів виносяться питання, віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування, зокрема:

1)розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого самоврядування,в межах Конституції і законів України, внесення пропозицій відповідним органам та організаціям;

2)       обговорення проектів рішень місцевих рад та їх органів з питань місцевого життя;

3)       внесення пропозицій з питань порядку денного сесій місцевих рад та їх
органів;

4)       заслуховування інформації міських голів, керівників виконавчих органів міських  рад, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

5)       інформування населення про прийняті місцевими радами та їх   виконавчими органами рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси громадян;

6)   ініціювання перед міською  радою питання про створення чи обрання органів самоорганізації населення; затвердження їх положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про до­строкове припинення повноважень органів самоорганізації населення, а також про відставку окремих їх членів;

7)       визначення структури, штатів, затвердження витрат на утримання    створюваних зборами органів та умов оплати праці їх працівників;

8)   надання згоди на включення до складу місцевого господарства об'єктів,
створених у результаті трудової участі громадян або придбаних за їх добровільні внески, на продаж або безоплатну передачу цих майнових об'єк­тів іншим суб'єктам власності;

9)   внесення пропозицій щодо передачі або продажу в комунальну власність
відповідних адміністративно-територіальних одиниць підприємств,      установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що нале
жать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб населення даної території, функціонування місцевого господарства;

10)вирішення питань щодо об'єднання коштів населення, а також за згодою підприємств, організацій і установ, які не входять до складу місцевого господарства, їхніх коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів для бу­дівництва, розширення, ремонту й утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрою населених пунктів, для вжиття заходів з охорони навколишнього природного середовища; внесення відповідних пропозицій із цих питань місцевим радам та їх виконавчим органам;

11)запровадження місцевих зборів на засадах добровільного      самооподаткування;

12)розгляд питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, одиноким престарілим громадянам, багатодітним сім'ям та іншим категоріям громадян; внесення відповідних пропозицій на розгляд місцевих рад та їх органів;

13)внесення пропозицій щодо встановлення місцевими радами місцевих податків і зборів, оголошення місцевих добровільних позик;

14)розгляд питань про найменування, перейменування населених пунктів, вулиць, внесення відповідних пропози­цій із цих питань;

15)обговорення питань, пов'язаних із залученням населення до ліквідації наслідків аварій та стихійного лиха, сприянням місцевій раді, державним
органам у проведенні робіт із ліквідації наслідків аварій; заслуховування
інформації виконавчих органів місцевих рад про екологічно небезпечні
аварії, поточну ситуацію і стан навколишнього природного середовища, а
також про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

16)обговорення поведінки осіб, які порушують громадський порядок,      вне­сення подань до державних і громадських органів про притягнення цих осіб до відповідальності.    

17)  Перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів громадян за місцем проживання у місті Коростень, викладений у цьому Положенні, не є вичерпним . У разі, якщо збори скликаються органами самоорганізації населення, вони повідомляють про це відповідну місцеву раду або її виконавчий орган згідно чинного законодавства .

 

Стаття 7. Місцева рада та їх виконавчі органи сприяють органам  само­організації населення в підготовці та проведенні зборів, при можливості надають їм необхідні приміщення. Відповідальними за організаційне, матеріальне та технічне забез­печення підготовки і проведення зборів є члени ініціативної групи або іншого суб'єкта ініціювання зборів та  надає допомогусекретар Коростенської міської  ради .

Органи, посадові особи місцевого самоврядування, комунальних підпри­ємств, установ та організацій сприяють та подають допомогу в проведенні зборів, у тому числі надають потрібну для проведення зборів інформацію за письмовим запитом ініціативної групи у формі й обсязі, визначених Законом України "Про інформацію".

 

Стаття 8. Рішення про скликання зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення.

У випадках особливої необхідності населенню повідомляється про скли­кання зборів у день їх проведення.

 

Стаття 9. Збори відкриває і веде міський  голова або секретар міської ради , або  заступник міського голови, а в разі, якщо збори скликано за рішенням відповідного орга­ну самоорганізації населення, — керівник цього органу. В разі, якщо ініціатором проведення загальних зборів є ініціативна група громадян за місцем проживан­ня, збори відкриває та веде представник цієї ініціативної групи.

Для ведення протоколу зборів із числа їх учасників відносною більшістю голосів обирається секретар зборів. Він веде протокол зборів, який підписують голова і секретар зборів.

Для ведення зборів із числа їх учасників відносною більшістю голосів може обиратися президія зборів.

 Для підрахунку голосів учасників зборів обирається лічильна комісія у складі не менше 3 осіб. Не можуть бути членами лічильної комісії  місь­кий  голова , секретар  міської ради, члени президії зборів.

Порядок денний і порядок роботи зборів затверджується зборами. Збо­ри приймають регламент своєї роботи, де обов'язково передбачаються доповіді членів ініціативної групи або іншого суб'єкта ініціювання загальних зборів та представника (представників) органу місцевого самоврядування, до компетенції якого належить вирішення питання, що його розглядають збори. Не допускаєть­ся розгляд на зборах та прийняття рішень із питань, не затверджених порядком денним.

Голова зборів на основі регламенту зборів:

       оголошує питання, які виносяться на розгляд зборів;

       веде збори та підтримує на них належну дисципліну й порядок;

       надає слово для виступів та оголошує підсумки голосування;

       виконує інші функції та обов'язки.

Якщо голова зборів зловживає своїм правом головуючого, то збори більші­стю голосів можуть висловити йому недовіру й обрати нового голову зборів.

Органи й посадові особи місцевого самоврядування мають право виступа­ти з власної ініціативи із співдоповідями з питань, що обговорюються на зборах та перебувають у її віданні.

Охорону й порядок під час проведення зборів забезпечують сили міліції або добровільних громадських формувань з охорони порядку .

 

Стаття 10. З розглянутих питань збори приймають рішення.

Рішення зборів приймаються більшістю голосів громадян, присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Формат проведення голосування визначають більшістю голосів учасники зборів.

Рішення зборів оформляється письмово та підписується головою і секрета­рем зборів та за бажанням учасниками зборів.

 

Стаття 11. За результатами зборів складається протокол, який підписуєть­ся головою і секретарем зборів. Протокол оформляється у трьох примірниках. Один примірник протоколу зборів передають на зберігання секретареві Коростенської міської  ради ; другий примір­ник протоколу залишають ініціаторові проведення зборів, третій — вивішують для ознайомлення в місці проведення загальних зборів громадян за місцем про­живання. Секретар Коростенської міської ради забезпечує в п'ятиденний термін з дня надходження протоколу зборів опри­люднення його в повному обсязі шляхом публікації в комунальних друкованих засобах масової інформації ,або іншому місцевому засобу масової інформації, та розміщення на офіційному інтернет-сайті Коростенської міської  ради.

До першого примірника протоколу зборів (конференції) додаються матеріали реєстрації їх учасників (список громадян, які були присутні на зборах, із зазначен­ням місця їх проживання або список представників громадян відповідних територі­альних утворень), а також рішення органів самоорганізації громадян про делегуван­ня своїх представників для участі в конференції та протоколи лічильної комісії, а до другого та третього примірників протоколу — копії вказаних документів.

 

Стаття 12. Рішення зборів ураховуються органами місцевого самовряду­вання у їхній діяльності.

Рішення, підтримані учасниками зборів у кількості голосів, визначеній для підтримки місцевої ініціативи, можуть бути оформлені у вигляді проектів рішень Коростенської міської  ради і розглядатися як місцева ініціатива.

Якщо орган чи посадова особа місцевого самоврядування не вважають за можливе враховувати рішення зборів, про це має бути подана вмотивована заява на ім'я Коростенського міського  головита ініціативної групи або іншого суб'єкта ініціювання проведення зборів.

Рішення зборів може бути оскаржене в судовому порядку.

Рішення зборів доводиться до відома депутатів Коростенської міської  ради на найближчому її засіданні.

Розгляд рішення зборів проводиться за обов'язкової участі членів ініціати­вної групи.

 

3.      ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 13. Рішення зборів реалізуються міським  головою, виконавчими органами міської  ради, органами самоорганізації населення. На зборах вирішується питання хто буде реалізовувати рішення зборів з обов’язковою згодою органу який  буде займатися  реалізацією.

До реалізації рішень зборів залучаються населення, підприємства, органі­зації, установи незалежно від форми власності, які розташовані на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення регулярно інформують населення про виконання рішень зборів.

 

Стаття 14. Дію рішень зборів, прийнятих із порушенням Конституції та законодавства України, може бути призупинено відповідною місцевою радою або її виконавчим комітетом до вирішення питання про їх законність у судовому порядку. Одночасно суб'єкт, що припинив дію рішення зборів, зобов'язаний звернутися до суду для оскарження такого рі­шення. Про це повідомляється відповідний орган самоорганізації населення (в разі наявності такого).

 

Стаття 15. На зборах у порядку, передбаченому цим Положенням, та з до­держанням вимог відповідних законодавчих актів України можуть також розгля­датися питання:

а)          про внесення на розгляд відповідних місцевих рад пропозицій про прове­дення місцевого референдуму;

б)         про створення ініціативних груп всеукраїнського і місцевих референдумів.